top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
Terminy egzaminów próbnych w MG 1 w 2018 r.

10 grudnia
(poniedziałek)
wg odrębnego grafikaJęzyk angielski podstawowy
11 grudnia
(wtorek)
godz. 8.00 – 9.00Język rosyjski i język niemiecki (część podstawowa)
12 grudnia
(środa)
godz. 8.00 - 10.50 (1,2,3, lekcja)Historia i wos i przedmioty przyrodnicze
13 grudnia
(czwartek)
godz. 8.00 - 9.45 (1 i 2 lekcja)
i 11.55 - 13.40 (5 i 6 lekcja)
J. polski i matematyka
17 grudnia
(poniedziałek)
wg odrębnego grafikaJęzyk angielski rozszerzony
 
Egzaminy próbne gimnazjalistów

Próbny Egzamin Gimnazjalny w Miejskim Gimnazjum nr 1

w roku 2018 zostanie przeprowadzony w dniach:

Język angielski na poziomie podstawowym
10 grudnia 2018 r. (poniedziałek)

(czas trwania: 60 minut)

godz. 8.00 – 9.00 kl. III b w sali 35 i 36
kl. III c w sali 30 i 32

Uwaga! Uczniowie z klas III b i III c przychodzą do szkoły na godz. 7.50 tak aby o godz. 7.55. być w salach lekcyjnych.

godz. 9.00 – 10.00 kl. III a w sali 35 i 36
kl. III d w sali 30 i 32
godz. 13.05 – 14.05 kl. III e w sali 30 i 32
kl. III f w sali 57

Język rosyjski i j. niemiecki na poziomie podstawowym
11 grudnia 2018 r. (wtorek)

(czas trwania: 60 minut)

Język rosyjski - godz. 8.00 – 9.00 w s. 30
Język niemiecki - godz. 8.00 – 9.00 s. 32

Uwaga! Uczniowie piszący egzaminy próbne przychodzą do szkoły na godz. 7.50 tak aby o godz. 7.55. być w salach lekcyjnych.

Historia i WOS/ przedmioty przyrodnicze
12 grudnia (środa) w godz. 8.30 – 9.30 i 9.50 – 10.50

historia i wiedza o społeczeństwie (czas trwania: 60 minut)
przedmioty przyrodnicze (czas trwania: 60 minut)

UWAGA! Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.10 (od godz. 8.15 są przy wyznaczonych salach egzaminacyjnych)

W I części uczniowie posiadający numery nieparzyste na liście egzaminacyjnej piszą historię i wos, a numery parzyste z przedmiotów przyrodniczych, a w II części odwrotnie)

Egzamin pisany jest w salach II piętra: 51,53,56,57,58,59 zgodnie z listami egzaminacyjnymi dla poszczególnych sal.

Przydział sal na 4 godzinie lekcyjnej:
Nr sali4 lekcja
51III a
53III e
56III f
57III b
58III c
59III d

Uwaga!

Od 5 godz. lekcyjnej do 8 godz. lekcyjnej (pozostałe lekcje) zgodnie z planem na środę.

Język polski / matematyka
13 grudnia (czwartek) w godz. 8.15 – 9.45 i 11.55 – 13.40 (5 i 6 lekcja)

język polski (czas trwania: 90 minut)
matematyka (czas trwania: 90 minut)

UWAGA! Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.00 (od godz. 8.05 są przy wyznaczonych salach egzaminacyjnych)

W I części uczniowie posiadający numery nieparzyste na liście egzaminacyjnej piszą egzamin z matematyki, a numery parzyste z języka polskiego a w II części odwrotnie

Egzamin pisany jest w salach II piętra: 51, 53, 56, 57, 58, 59 zgodnie z listami egzaminacyjnymi dla poszczególnych sal.

Lekcja 3 i 4 lekcja zgodnie z planem lekcji w wyznaczonych salach egzaminacyjnych.

Nr sali 9.50 – 10.50
3 godz. lek.
10.50 – 11.30
4 godz. lek.
51III eIII e
53III bIII b
56III dIII d
57III aIII a
58III fIII f
59III cIII c

Od godz. 13.40 klasy są zwolnione z pozostałych lekcji.

Język angielski na poziomie rozszerzonym
17 grudnia 2018 r. (poniedziałek)


(czas trwania: 60 minut)

godz. 8.00 – 9.00 kl. III b w sali 35 i 36
kl. III c w sali 30 i 32

Uwaga! Uczniowie z klas III b i III c przychodzą do szkoły na godz. 7.50 tak aby o godz. 7.55. być w salach lekcyjnych.

godz. 9.00 – 10.00 kl. III a w sali 35 i 36
kl. III d w sali 30 i 32
godz. 13.05 – 14.05 kl. III e w sali 30 i 32
kl. III f w sali 57
 
Instrukcje dla uczniów - próbne egzaminy gimnazjulne

12 grudnia 2018
I dzień (historia i wos; przedmioty przyrodnicze)

 1. O godz. 8.00 uczniowie klas III wychodzą z szatni i wchodzą na hol II piętra w okolice sal nr 51-59. Do sal egzaminacyjnych będą wpuszczani przez nauczycieli nadzorujących od godz. 8.10 do 8.20.
 2. Nauczyciel nadzorujący przy wejściu sprawdza:
  1. legitymację ucznia /lub inny dokument np. identyfikator/,
  2. czy uczeń ma pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (może mieć małą butelkę wody niegazowanej),
  3. czy uczeń nie posiada niedozwolonych przedmiotów /telefon, kalkulator, korektor, torba, plecak/. Plecaki uczniowie zostawiają w szatni a jeśli uczeń zapomni zostawić to składają je przy tablicy lub z tyłu sali lekcyjnej.
  4. zaznacza na liście obecność ucznia.
 3. Na 5 minut przed rozpoczęciem każdej części egzaminu nauczyciel poinformuje uczniów o konieczności sprawdzenia kompletności testu, sposobie kodowania i obowiązku zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego i rozdaje testy (dla uczniów z numerami nieparzystymi, a następnie z numerami parzystymi)
 4. Uczniowie sprawdzają kompletność zestawu zadań, jego czytelność oraz czytają informację dla zdających, kodują testy i karty odpowiedzi
  (Na 1 stronie testu oraz na karcie odpowiedzi (na końcu arkusza)należy wpisać numer PESEL i kod oraz wypełnić matrycę znaków na karcie odpowiedzi w miejscu: „Uzupełnia zespół nadzorujący”.)
  W przypadku pomyłki w kodzie i nr PESEL należy przekreślić niewłaściwą cyfrę lub liczbę, a nad nią wpisać poprawny znak.
  Nauczyciel sprawdzi poprawność wykonania tych prac.
 5. Ewentualne braki w zestawie uczniowie zgłaszają nauczycielowi.
 6. Wyjaśnienia udzielane przez nauczycieli mogą dotyczyć tylko informacji z pierwszej strony zestawu lub sposobu kodowania. Nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.
 7. Rozpoczęcie egzaminu ogłasza nauczyciel, zapisując na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu (oba testy piszemy po 60 minut. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań nauczyciel przypomina zdającym o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 8. W trakcie egzaminu uczniowie nie mogą opuszczać sali.
 9. Jeśli nauczyciel stwierdzi wniesienie, korzystanie przez ucznia z urządzeń telekomunikacyjnych, niedozwolonych form pomocy lub zakłócanie egzaminu, zgłasza ten fakt dyrektorowi (telefonicznie).
 10. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym nauczyciele przypominają uczniom o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 11. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin nauczyciele informują zdających o zakończeniu egzaminu i polecają zamknięcie zestawów i odłożenie ich na brzeg stolika. Zdający pozostają na swoich miejscach. Nauczyciele, w obecności ucznia sprawdzają kompletność materiałów i odbierają zestawy egzaminacyjne.
 12. Po zakończeniu pierwszej części egzaminu uczniowie i nauczyciel nadzorujący egzamin pozostają w swoich salach egzaminacyjnych do chwili zebrania testów. Pierwszego dnia egzaminu uczniowie po oddaniu testu mogą wyjść do łazienki i na hol drugiego piętra między godz. 9.30 a 9.40
 13. O godz. 9.45 następuje rozdawanie testów na drugą część egzaminu. Uczniów obowiązują identyczne zasady z wyjątkiem okazywania legitymacji.
 14. Na 10 minut przed zakończeniem każdej części egzaminu nauczyciel przypomni o przeniesieniu odpowiedzi na karty odpowiedzi.
 15. Numery miejsc i paski z kodami oraz numerami PESEL należy przekazać nauczycielowi nadzorującemu po zakończeniu kodowania arkuszy egzaminacyjnych w II części egzaminu. (Po I części pozostają one na miejscu które zajmował uczeń)
 16. Po zakończeniu II części egzaminu we środę 12 grudnia (ok. godz. 10.50) uczniowie mogą zejść do szatni po teczki i wracają (do godz. 11.00) na dalszą część 4 lekcji (zgodnie z planem na środę) do przydzielonych sal.
  (kl. III a - 51, III b - 57, III c - 58, III d - 59, III e - 53, III f – 56.
 17. Od 5 lekcji uczniowie klas trzecich realizują lekcje w salach zgodnie z planem lekcji obowiązującym we środę.


13 grudnia 2018
II dzień (język polski i matematyka)

 1. Na hol II piętra uczniowie wchodzą z szatni od godz. 7.55.
 2. W godz. od 8.00 do 8.10 uczniowie wchodzą do sal egzaminacyjnych.

  Nauczyciel nadzorujący przy wejściu sprawdza:
  • legitymację ucznia /lub inny dokument np. identyfikator/,
  • czy uczeń ma pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem
  • czy uczeń nie posiada niedozwolonych przedmiotów /telefon, kalkulator, korektor, torba, plecak/.
   Plecaki uczniowie zostawiają w szatni a jeśli uczeń zapomni zostawić to składają je przy tablicy lub z tyłu sali lekcyjnej.
  • zaznacza na liście obecność ucznia.
  (Uczeń może mieć małą butelkę wody niegazowanej),
 3. Uczeń zajmuje miejsce w ławce i miejscu odpowiadającym jego numerowi i kodowi z listy egzaminacyjnej.
 4. Po otrzymaniu testu należy sprawdzić kompletność zestawu zadań, jego czytelność oraz przeczytać informację dla zdających, kodują testy i karty odpowiedzi.

  Uwaga!!!
  Na karcie rozwiązań zadań otwartych, która znajduje się w środku testu i którą uczeń powinien wyrwać (testy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego rozszerzonego) należy wpisać numer PESEL i kod oraz wypełniają matrycę znaków na karcie odpowiedzi, zamalowując odpowiednie kwadraty w miejscu oznaczonym napisem „Uzupełnia zespół nadzorujący” (w pierwszej kolumnie jedną literkę oznaczającą klasę, w dwóch ostatnich kolumnach numer w dzienniku np. B 04). W przypadku pomyłki uczniowie zakreślony kwadrat otaczają kółkiem i dokonują prawidłowego zaznaczenia w odpowiedniej kratce.
  Nauczyciele sprawdzą poprawność wykonania tych prac.
 5. Pierwsza część egzaminu będzie trwała od ok. 8.15 do 9.45 (90 minut). Uczeń z sali może wyjść z sali egzaminacyjnej nie wcześniej niż o godz. 9.40 po oddaniu testu i uzyskaniu pozwolenia od nauczyciela nadzorującego.
 6. Numery miejsc i paski z kodami oraz numerami PESEL należy przekazać nauczycielowi nadzorującemu po zakończeniu kodowania arkuszy egzaminacyjnych w I części egzaminu. W czasie II części egzaminu paski kodowe i numery miejsc będą zbierane przez nauczyciela nadzorującego po zakończeniu kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi (w czasie rozwiązywania testów). Mają one być zwrócone w stanie nienaruszonym.
 7. Po I części egzaminu uczniowie schodzą do szatni i przygotowują się do 3 i 4 godziny lekcyjnej które odbędą się zgodnie z obowiązującym planem lekcji ale w wyznaczonych salach egzaminacyjnych
  (kl. III a-51, III b-57,IIIc-58,IIId-59, IIIe-53, III f – 56. (Na czwartej lekcji ok.godz.11.00 – uczniowie jedzący obiady mogą się zwolnić u nauczyciela na obiad.)
 8. W godz. 11.50 - 11.55 uczniowie wracają do swoich sal egzaminacyjnych i zajmują swoje miejsca jak na egzaminie pisanym od godz. 8.00.
 9. Egzamin rozpoczyna się o godz.12.00 i trwa do godz.13.30. O godz. 13.30 nauczyciele nadzorujący zbierają testy i uczniowie klas III (główną klatką schodową) schodzą do szatni i są zwolnieni z pozostałych lekcji.
 
Informacja

Od 03.09.2018 r. sekretariat Miejskiego Gimnazjum nr 1 mieści się na parterze szkoły w pokoju nr 6 i czynny jest w godz. 8.00 - 15.30
 
Plan lekcji

Przedstawiamy plan lekcji na I semestr roku szkolnego 2018/2019.

Plan lekcji
 
Rozkład dzwonków w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 w Miejskim Gimnazjum nr 1 obowiązywać będzie nowy rozkład dzwonków.
 1. 8.00 - 8.45
 2. 8.55 - 9.40
 3. 9.50 - 10.35
 4. 10.45 - 11.30
 5. 11.55 - 12.40
 6. 13.05 - 13.50
 7. 14.00 - 14.45
 8. 14.55 - 15.40
 
Obiady w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 1 będą mogli korzystać z obiadów w stołówce szkolnej prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 5.

Obowiązujące ceny obiadów
 • zupa – 1,50 zł
 • II danie – 3,50 zł
 • pełen obiad – 5,00 zł.
Wnioski o przyjęcie na obiady można pobierać w sekretariacie MG 1 (pok. nr 6).

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie MG 1.

W stołówce obowiązuje regulamin i zasady kwalifikacji i rozliczania kosztów obiadów wg regulaminu stołówki Szkoły Podstawowej nr 5.

Dyrektor MG 1
R. Ogrodnik

 
200. rocznica śmierci Patrona Miejskiego Gimnazjum nr 1

15 października 2017 r. minęło 200 lat od śmierci Tadeusza Kościuszki, bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych, który zasłużył się w wojnie o niepodległość USA oraz poprowadził Naród przeciwko zaborcom w Insurekcji 1794 roku.

Sejm i Senat Rzeczypospolitej podjął uchwałę, że rok 2017 będzie Rokiem Kościuszki w Polsce. Konferencja Generalna UNESCO (Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury) zdecydowała się objąć swym patronatem obchody kościuszkowskie, jakie w tym roku będą się odbywać w Polsce i na całym świecie.
Więcej…
 
200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki

200 lat temu, 15 października 1817 roku
w Solurze w Szwajcarii
zmarł Tadeusz Kościuszko.

Więcej…
 
Sukces w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym

Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego O. Łomża zorganizował Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Deutschland ebtdecken”, który odbył się 24 września 2017 r. w ZSS w Nowogrodzie.
Więcej…
 
VI Powiatowy Konkurs Historyczny

Regulamin VI Powiatowego Konkursu Historycznego
"Zambrów w latach II wojny światowej"


Organizatorzy:
Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie im. Tadeusza Kościuszki pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Zambrów – p. Kazimierza Dąbrowskiego

Adresaci konkursu:
Uczniowie wszystkich typów szkół z terenu miasta Zambrów oraz powiatu zambrowskiego.

Cele konkursu:
 • Zainteresowanie uczniów historią II wojny światowej oraz losami miasta, mieszkańców na tle losów Polski.
 • Uczczenie kolejnej, 78 rocznicy, wybuchu II wojny światowej, upamiętnienie tragicznych, wojennych losów naszego miasta i jego mieszkańców.
Więcej…
 
Więcej artykułów…
« PoczątekPoprzednia12345678NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 8

Zdjęcie na dziś...

3.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla