top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
Instrukcje dla uczniów - próbne egzaminy gimnazjulne

12 grudnia 2018
I dzień (historia i wos; przedmioty przyrodnicze)

 1. O godz. 8.00 uczniowie klas III wychodzą z szatni i wchodzą na hol II piętra w okolice sal nr 51-59. Do sal egzaminacyjnych będą wpuszczani przez nauczycieli nadzorujących od godz. 8.10 do 8.20.
 2. Nauczyciel nadzorujący przy wejściu sprawdza:
  1. legitymację ucznia /lub inny dokument np. identyfikator/,
  2. czy uczeń ma pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (może mieć małą butelkę wody niegazowanej),
  3. czy uczeń nie posiada niedozwolonych przedmiotów /telefon, kalkulator, korektor, torba, plecak/. Plecaki uczniowie zostawiają w szatni a jeśli uczeń zapomni zostawić to składają je przy tablicy lub z tyłu sali lekcyjnej.
  4. zaznacza na liście obecność ucznia.
 3. Na 5 minut przed rozpoczęciem każdej części egzaminu nauczyciel poinformuje uczniów o konieczności sprawdzenia kompletności testu, sposobie kodowania i obowiązku zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego i rozdaje testy (dla uczniów z numerami nieparzystymi, a następnie z numerami parzystymi)
 4. Uczniowie sprawdzają kompletność zestawu zadań, jego czytelność oraz czytają informację dla zdających, kodują testy i karty odpowiedzi
  (Na 1 stronie testu oraz na karcie odpowiedzi (na końcu arkusza)należy wpisać numer PESEL i kod oraz wypełnić matrycę znaków na karcie odpowiedzi w miejscu: „Uzupełnia zespół nadzorujący”.)
  W przypadku pomyłki w kodzie i nr PESEL należy przekreślić niewłaściwą cyfrę lub liczbę, a nad nią wpisać poprawny znak.
  Nauczyciel sprawdzi poprawność wykonania tych prac.
 5. Ewentualne braki w zestawie uczniowie zgłaszają nauczycielowi.
 6. Wyjaśnienia udzielane przez nauczycieli mogą dotyczyć tylko informacji z pierwszej strony zestawu lub sposobu kodowania. Nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.
 7. Rozpoczęcie egzaminu ogłasza nauczyciel, zapisując na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu (oba testy piszemy po 60 minut. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań nauczyciel przypomina zdającym o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 8. W trakcie egzaminu uczniowie nie mogą opuszczać sali.
 9. Jeśli nauczyciel stwierdzi wniesienie, korzystanie przez ucznia z urządzeń telekomunikacyjnych, niedozwolonych form pomocy lub zakłócanie egzaminu, zgłasza ten fakt dyrektorowi (telefonicznie).
 10. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym nauczyciele przypominają uczniom o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 11. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin nauczyciele informują zdających o zakończeniu egzaminu i polecają zamknięcie zestawów i odłożenie ich na brzeg stolika. Zdający pozostają na swoich miejscach. Nauczyciele, w obecności ucznia sprawdzają kompletność materiałów i odbierają zestawy egzaminacyjne.
 12. Po zakończeniu pierwszej części egzaminu uczniowie i nauczyciel nadzorujący egzamin pozostają w swoich salach egzaminacyjnych do chwili zebrania testów. Pierwszego dnia egzaminu uczniowie po oddaniu testu mogą wyjść do łazienki i na hol drugiego piętra między godz. 9.30 a 9.40
 13. O godz. 9.45 następuje rozdawanie testów na drugą część egzaminu. Uczniów obowiązują identyczne zasady z wyjątkiem okazywania legitymacji.
 14. Na 10 minut przed zakończeniem każdej części egzaminu nauczyciel przypomni o przeniesieniu odpowiedzi na karty odpowiedzi.
 15. Numery miejsc i paski z kodami oraz numerami PESEL należy przekazać nauczycielowi nadzorującemu po zakończeniu kodowania arkuszy egzaminacyjnych w II części egzaminu. (Po I części pozostają one na miejscu które zajmował uczeń)
 16. Po zakończeniu II części egzaminu we środę 12 grudnia (ok. godz. 10.50) uczniowie mogą zejść do szatni po teczki i wracają (do godz. 11.00) na dalszą część 4 lekcji (zgodnie z planem na środę) do przydzielonych sal.
  (kl. III a - 51, III b - 57, III c - 58, III d - 59, III e - 53, III f – 56.
 17. Od 5 lekcji uczniowie klas trzecich realizują lekcje w salach zgodnie z planem lekcji obowiązującym we środę.


13 grudnia 2018
II dzień (język polski i matematyka)

 1. Na hol II piętra uczniowie wchodzą z szatni od godz. 7.55.
 2. W godz. od 8.00 do 8.10 uczniowie wchodzą do sal egzaminacyjnych.

  Nauczyciel nadzorujący przy wejściu sprawdza:
  • legitymację ucznia /lub inny dokument np. identyfikator/,
  • czy uczeń ma pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem
  • czy uczeń nie posiada niedozwolonych przedmiotów /telefon, kalkulator, korektor, torba, plecak/.
   Plecaki uczniowie zostawiają w szatni a jeśli uczeń zapomni zostawić to składają je przy tablicy lub z tyłu sali lekcyjnej.
  • zaznacza na liście obecność ucznia.
  (Uczeń może mieć małą butelkę wody niegazowanej),
 3. Uczeń zajmuje miejsce w ławce i miejscu odpowiadającym jego numerowi i kodowi z listy egzaminacyjnej.
 4. Po otrzymaniu testu należy sprawdzić kompletność zestawu zadań, jego czytelność oraz przeczytać informację dla zdających, kodują testy i karty odpowiedzi.

  Uwaga!!!
  Na karcie rozwiązań zadań otwartych, która znajduje się w środku testu i którą uczeń powinien wyrwać (testy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego rozszerzonego) należy wpisać numer PESEL i kod oraz wypełniają matrycę znaków na karcie odpowiedzi, zamalowując odpowiednie kwadraty w miejscu oznaczonym napisem „Uzupełnia zespół nadzorujący” (w pierwszej kolumnie jedną literkę oznaczającą klasę, w dwóch ostatnich kolumnach numer w dzienniku np. B 04). W przypadku pomyłki uczniowie zakreślony kwadrat otaczają kółkiem i dokonują prawidłowego zaznaczenia w odpowiedniej kratce.
  Nauczyciele sprawdzą poprawność wykonania tych prac.
 5. Pierwsza część egzaminu będzie trwała od ok. 8.15 do 9.45 (90 minut). Uczeń z sali może wyjść z sali egzaminacyjnej nie wcześniej niż o godz. 9.40 po oddaniu testu i uzyskaniu pozwolenia od nauczyciela nadzorującego.
 6. Numery miejsc i paski z kodami oraz numerami PESEL należy przekazać nauczycielowi nadzorującemu po zakończeniu kodowania arkuszy egzaminacyjnych w I części egzaminu. W czasie II części egzaminu paski kodowe i numery miejsc będą zbierane przez nauczyciela nadzorującego po zakończeniu kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi (w czasie rozwiązywania testów). Mają one być zwrócone w stanie nienaruszonym.
 7. Po I części egzaminu uczniowie schodzą do szatni i przygotowują się do 3 i 4 godziny lekcyjnej które odbędą się zgodnie z obowiązującym planem lekcji ale w wyznaczonych salach egzaminacyjnych
  (kl. III a-51, III b-57,IIIc-58,IIId-59, IIIe-53, III f – 56. (Na czwartej lekcji ok.godz.11.00 – uczniowie jedzący obiady mogą się zwolnić u nauczyciela na obiad.)
 8. W godz. 11.50 - 11.55 uczniowie wracają do swoich sal egzaminacyjnych i zajmują swoje miejsca jak na egzaminie pisanym od godz. 8.00.
 9. Egzamin rozpoczyna się o godz.12.00 i trwa do godz.13.30. O godz. 13.30 nauczyciele nadzorujący zbierają testy i uczniowie klas III (główną klatką schodową) schodzą do szatni i są zwolnieni z pozostałych lekcji.
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_3.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla