top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
Statut - Rozdział VI.

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§ 36.
1. Do klasy I gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu – absolwentów sześcioletnich zambrowskich szkół podstawowych,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez gimnazjum, uwzględniających oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.
3. Kryteria, o których mowa w ust.2. podaje się do wiadomości kandydatom w terminie ustalonych przez dyrektora gimnazjum.
4. Dla kandydatów do klas sportowych lub klas autorskich gimnazjum może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych (predyspozycji), na zasadach ogłoszonych co najmniej na trzy miesiące przed terminem sprawdzianu.
5. Zakres i zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust.7. określają odrębne przepisy.
6. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się języka obcego innego niż ten, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może:
1) uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo;
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo;
3) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.
7. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z gimnazjum lub nauczyciel z innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora gimnazjum, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka – przez dyrektora innej szkoły.
8. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjum decyduje dyrektor gimnazjum.
9. Przyjęcie do gimnazjum dziecka zamieszkałego poza obwodem szkolnym wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka.

§ 37.
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) opieki dydaktycznej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
3) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi gimnazjum i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych i reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
7) korzystania z pomieszczeń gimnazjum, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem nauczyciela;
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;
9) zgłaszania nauczycielowi i wychowawcy chęci poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych i oceny zachowania, zgodnie z zasadami zawartymi w WSO;
10) bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów;
11) uzyskiwania oceny z przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności, oceny postawy ucznia dokonuje się poprzez ocenę zachowania;
12) gruntownego powtórzenia i utrwalenia wiadomości i umiejętności przed zapowiedzianą pracą kontrolną;
13) do jednego pierwszego dnia wolnego od prac kontrolnych po przerwach świątecznych i feriach;
14) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji;
15) wykorzystywania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych, na okres świąt kalendarzowych i ferii być zwolnionym od zadań domowych;
16) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
17) organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za zgodą dyrektora gimnazjum;
18) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
19) zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego;
20) korzystania z doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
21) dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia);
22) korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje szkoła i rada rodziców;
23) wygłaszania na zebraniach lub w rozmowach z nauczycielami własnego zdania lub opinii na temat życia szkolnego;
24) okresu adaptacji, w którym nauczyciele nie wystawiają stopni niedostatecznych - w czasie dwóch tygodni nauki w klasie pierwszej i jednego tygodnia po wakacjach w klasie drugiej i trzeciej lub w sytuacji przeniesienia z innej szkoły w trakcie roku szkolnego;
25) uzyskania poręczenia samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy lub innego nauczyciela szkoły w przypadku prowadzonego wobec ucznia postępowania dyscyplinarnego;
26) zdawania egzaminu poprawkowego z jednego albo z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym rozporządzeniu MEN);
27) zgłoszenia bezpośrednio dyrektorowi lub rzecznikowi praw uczniów (o ile został powołany), że przysługujące mu prawa nie są przestrzegane.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznie oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
2) systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych;
3) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki;
4) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom gimnazjum;
5) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum w trakcie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu;
6) dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych uczniów, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie zażywać, nie sprzedawać, nie propagować narkotyków i innych środków odurzających;
7) przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w ich trakcie zachować należytą uwagę, zabierać głos, gdy zostanie upoważniony przez nauczyciela;
8) usprawiedliwiać, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
9) dbać o schludny wygląd; który powinien odpowiadać następującym wymogom:
a. dostosowanie do istniejących warunków pogodowych i do realizowanych aktualnie zajęć (lekcje, wycieczki, imprezy szkolne, w tym uroczystości szkolne, zajęcia pozalekcyjne),
b. wszystkie elementy ubioru powinny być czyste i schludne,
c. zaleca się, aby ubrania były nieprzezroczyste, a ramiona, plecy, brzuchy i dekolty były zakryte,
d. żaden element stroju ucznia nie może manifestować przynależności subkulturowej.
10) nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, z wyjątkiem szczególnych sytuacji np. zagrożenie życia, zdrowia uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły;
11) szanować i chronić mienie szkolne;
12) naprawić wyrządzone przez siebie szkody materialne;
13) dbać o ład, porządek i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły;
14) podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, nauczycieli oraz władz samorządu uczniowskiego;
15) przestrzegać zakazu opuszczania szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych i przerw śródlekcyjnych, bez zgody dyrekcji;
16) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz;
17) przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu;
18) szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka;
19) przestrzegać zasad higieny osobistej;
20) uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole;
21) nosić stale na terenie szkoły identyfikator umieszczony w widocznym miejscu;
22) zmieniać w szkole obuwie na kapcie (klapki) lub na obuwie tekstylne na jasnej podeszwie, z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego, na których obowiązuje obuwie sportowe na jasnej podeszwie.
3. Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien zgłosić ten fakt wychowawcy klasy, który:
1) w przypadku prawdopodobnego naruszenia prawa przez nauczyciela prowadzi mediację między stronami, gdy to nie przyniesie rezultatu – zgłasza to dyrektorowi;
2) w przypadku, prawdopodobnego naruszenia prawa przez wychowawcę – uczeń zgłasza to dyrektorowi;
3) w przypadku, prawdopodobnego naruszenia prawa przez pracownika szkoły – uczeń zgłasza to dyrektorowi.
4. Od orzeczenie dyrektora może być wniesione w terminie 7 dni odwołanie do organu prowadzącego szkołę.
5. W przypadku uporczywego naruszania prawa lub wobec braku rozstrzygnięcia przez dyrektora, uczeń może odwołać się do organu nadzorującego szkołę.

§ 38.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonych w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
2) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w gimnazjum;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
7. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikacji i promocji uczniów ustala Wewnątrzszkolny System Oceniania (z uwzględnieniem przepisów obowiązującego rozporządzenia MEN w tym zakresie).

§ 39.
1. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce, dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska:
1) pochwałą wychowawcy wobec klasy,
2) pochwałą dyrektora wobec społeczności szkolnej na uroczystych apelach szkolnych,
3) listem gratulacyjnym wystosowanym przez radę pedagogiczną i dyrektora do rodziców ucznia,
4) nagrodą książkową, rzeczową, finansową lub dofinansowaniem np. wycieczki organizowanej przez szkołę.
2. Za szczególne osiągnięcia i wkład pracy może być również nagrodzony i wyróżniony cały zespół klasowy lub grupa uczniów; decyzję w tej sprawie, na wniosek dyrektora podejmuje rada pedagogiczna po uzgodnieniu z radą rodziców.
3. Zespół klasowy może być wyróżniony za szczególne osiągnięcia pochwałą dyrektora na uroczystym apelu szkolnym.
4. Szczegółowe kryteria nagradzania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

§ 40.
1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia statutu gimnazjum i regulaminu samorządu uczniowskiego przewiduje się kary:
1) upomnienie wychowawcy klasy;
2) nagana wychowawcy klasy;
3) upomnienie dyrektora szkoły;
4) naganę dyrektora szkoły;
5) pozbawienie pełnionej funkcji w klasie lub szkole;
6) zawieszenie prawa udziału w imprezach klasowych, szkolnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
7) przeniesienie dyscyplinarne do innej klasy;
8) skreślenie z listy uczniów, jeżeli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu.
2. Po wyczerpaniu katalogu kar, o których mowa w ust.1 pkt. 1-7, wobec braku poprawy ze strony ucznia, dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
3. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły składa dyrektor gimnazjum w przypadku:
1) spowodowania umyślnego uszczerbku na zdrowiu innej osoby;
2) wchodzenia w kolizję z prawem;
3) używania i rozprowadzania w szkole narkotyków lub innych środków odurzających.
4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
5. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie SU, wychowawcy lub nauczyciela.
6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, za pośrednictwem dyrektora, w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
7. Szczegółowe zasady stosowania kar wobec uczniów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania, oraz Program Wychowawczy Szkoły.

§ 41.
1. Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary, w formie i na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_2.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla