top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
Statut - Rozdział V.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§ 25.

1. W gimnazjum zatrudnia się, zgodnie z wymaganiami i kwalifikacjami określonymi w odrębnych przepisach pracowników pedagogicznych, pracowników ekonomicznych, administracyjno-gospodarczych oraz pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników gimnazjum regulują odrębne przepisy.

§ 26.

1. W gimnazjum tworzy się następujące pedagogiczne stanowiska kierownicze:
1) dwa stanowiska wicedyrektorów.
2. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
3. Dyrektor gimnazjum może, za zgodą organu prowadzącego, tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze.
4. O odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego może również wnioskować rada pedagogiczna. Dyrektor gimnazjum jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w tej sprawie i w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku – powiadomić radę pedagogiczną o wyniku postępowania.
5. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad gimnazjum z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności gimnazjum, jej dyrektora, wicedyrektora, kierownika świetlicy lub innego nauczyciela zatrudnionego w gimnazjum. Wniosek ten ma dla organu charakter wiążący.

§ 27.
1. Wicedyrektorzy wykonują zadania zgodnie z przydziałem czynności dokonanym przez dyrektora, a w szczególności:
1) zastępują dyrektora w przypadku jego nieobecności;
2) przygotowują projekty dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły:
a) tygodniowego rozkładu zajęć,
b) kalendarza szkolnego,
c) harmonogramu dyżurów nauczycielskich;
3) organizują i koordynują bieżący tok działalności pedagogicznej wychowawców klas, pedagoga szkolnego, biblioteki gimnazjum;
4) współpracują ze służbą zdrowia i poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
5) sprawują nadzór pedagogiczny nad przydzielonymi im nauczycielami i wychowawcami;
6) mają prawo do opiniowania pracy powierzonych im nauczycieli i wnioskowania w sprawach nagród i kar.
2. Do obowiązków wicedyrektorów należy również:
1) odpowiedzialność za ład, bezpieczeństwo osób, wyposażenie szkoły w czasie realizacji bieżącego nadzoru pracy szkoły;
2) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy wszystkich pracowników;
3) diagnozowanie pracy szkoły i realizacja badań wyników nauczania;
4) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
5) nadzór nad poszczególnymi elementami zadań statutowych szkoły, według przydzielonych zakresem czynności;
6) hospitowanie pracy powierzonych im nauczycieli, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§ 28.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel w swoich działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
3. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) poznanie przepisów prawa oświatowego, w tym procedur i prawa wewnątrzszkolnego;
2) sporządzanie rozkładu materiału z zajęć edukacyjnych, których uczy w danej klasie i przedstawianie go do zatwierdzenia dyrektorowi gimnazjum;
3) sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności;
4) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki;
5) prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników;
6) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej;
7) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce;
8) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju;
9) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej;
10) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej;
11) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów;
12) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia, według zasad i kryteriów określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;
13) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru;
14) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowywaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych itp.;
15) prowadzenie klasy-pracowni lub pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony mu sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy;
16) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie gimnazjum;
17) prowadzenie zająć profilaktyczno-resocjalizacyjnych z uczniami zagrożonymi lub niedostosowanymi społecznie;
18) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej;
19) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych;
20) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
21) prowadzenie (zleconego przez dyrektora) wychowawstwa klasy oraz zajęć z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego, a realizującymi obowiązek szkolny w gimnazjum;
22) opieka wychowawcza w czasie wycieczek (imprez) szkolnych, według zasad określonych w Regulaminie Wycieczek oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela,
23) prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
24) pełnienie obowiązków podczas dyżurów w gimnazjum według harmonogramu dyżurów;
25) informowanie ucznia i jego rodziców przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w formie, terminie i na zasadach określonych w WSO;
26) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, w szczególności poprzez:
a) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie życia, zdrowia i bezpieczeństwa uczniów;
b) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły i w razie potrzeby zwracanie się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadamianie dyrekcji o fakcie przebywania osób postronnych;
c) niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów;
27) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora gimnazjum a wynikających z organizacji pracy szkoły.
4. Nauczyciel ma prawo do:
1) otrzymania na piśmie swoich praw i obowiązków z chwilą rozpoczęcia pracy;
2) przydzielenia mu opiekuna stażu, zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) szkolenia go w zakresie bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) udostępniania mu zbioru przepisów prawnych obowiązujących w systemie oświaty i innych związanych z jego zatrudnieniem oraz przepisów prawa wewnątrzszkolnego;
5) umożliwienia mu korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego oraz pomocy właściwego doradcy metodycznego;
6) ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) decydowania o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu;
8) decydowania o treści programowej prowadzonego przez niego koła zainteresowań lub zespołu;
9) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej lub rocznej swoich uczniów, zgodnie z kryteriami zawartymi w zarządzeniu MEN oraz w WSO;
10) wyrażania opinii o zachowaniu uczniów;
11) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów;
12) czynnego uczestnictwa w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły;
13) oceny swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami;
14) otrzymywania nagród zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem gimnazjum, ewentualnie cywilnie lub karnie za:
1) poziom wyników dydaktyczno- wychowawczych na swoich zajęciach edukacyjnych oraz klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał;
2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;
3) skutki zdarzeń wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych;
4) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru;
5) zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia szkolnego przydzielonego mu przez dyrektora gimnazjum, a wynikłe z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

§ 29.
1. Nauczyciele danego zajęcia edukacyjnego (bloków przedmiotowych) lub nauczyciele grupy pokrewnych zajęć edukacyjnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe (problemowo – zadaniowe).
2. W szkole działają zespoły nauczycieli:
1) języka polskiego;
2) historii i WOS;
3) języków obcych;
4) matematyki;
5) przedmiotów przyrodniczych;
6) przedmiotów artystycznych, świetlicy i biblioteki;
7) wychowania fizycznego;
8) religii.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu.
4. Cele i zadania zespołu obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania pokrewnych zajęć edukacyjnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;
2) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń;
3) poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanych zajęć edukacyjnych poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.;
4) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
5) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
6) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
7) opiniowanie przygotowywanych w gimnazjum autorskich programów nauczania;
8) organizowanie konkursów tematycznych, szkolnych etapów konkursów przedmiotowych.

§ 30.
1. W gimnazjum działa zespół wychowawczy.
2. Zadania zespołu wychowawczego:
1) prowadzenie rozmów z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz z ich rodzicami;
2) współdecydowanie w sprawach kar stosowanych wobec uczniów oraz rozpatrywanie odwołań uczniów od zastosowanych kar;
3) prowadzenie, wspólnie z innymi podmiotami, działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom;
4) koordynowanie prac związanych z realizacją programu wychowawczego gimnazjum i jego ewaluacją;
5) opracowanie ramowej tematyki godzin wychowawczych do poszczególnych ciągów klas;
6) badanie i analiza efektów pracy wychowawczej szkoły;
7) monitoring zachowań uczniowskich,
8) rozwiązywanie innych trudnych problemów wychowawczych uczniów,
9) podejmowanie interwencji wychowawczych i współdziałanie z rodzicami.
3. Zespół wychowawczy tworzą:
1) wicedyrektor gimnazjum, jako przewodniczący
2) pedagog szkolny,
3) opiekun samorządu szkolnego,
4) po jednym z wychowawców każdego ciągu klas.
4. Ze względu na wagę poruszanych problemów skład zespołu może być rozszerzony o innych wychowawców klas lub innych nauczycieli, przedstawicieli prezydium rady rodziców, przedstawicieli samorządu uczniowskiego, przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą (sąd, policja, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, itp).
5. Posiedzenia zespołu wychowawczego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 2 miesiące. Posiedzenia zespołu wychowawczego są protokołowane.

§ 31.
1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania (z wyłączeniem przyczyn obiektywnych).
3. Dyrektor gimnazjum może zmienić nauczyciela-wychowawcę w przypadku:
1) przeniesienia nauczyciela;
2) długotrwałej nieobecności;
3) braku efektów pracy wychowawczej;
4) jeżeli na ogólnym zebraniu rodziców klasy zostanie zgłoszony wniosek o zmianę wychowawcy i opowie się za nim co najmniej 75% rodziców uczniów danej klasy (lub co najmniej 2/3 uczniów) po upływie przynajmniej pół roku nauki.
4. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie, a w szczególności:
1) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce;
2) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce;
3) interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym;
4) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne;
5) zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć;
6) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni;
7) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
8) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i szkoły;
9) utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, interesowanie się udziałem uczniów w pracy tych organizacji;
10) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w gimnazjum i poza nim, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami);
11) udzielanie szczegółowej pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych;
12) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się tej sprawie z higienistką szkolną, rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia;
13) wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w gimnazjum i poza nim;
14) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawie postępów w nauce i zachowania uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami, odwiedzanie uczniów w domu w miarę potrzeb;
15) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich;
16) opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej w gimnazjum;
17) wykonywanie czynności administracyjnych i innych dotyczących dokumentacji klasy, zgodnie z poleceniami dyrektora gimnazjum oraz uchwałami rady pedagogicznej;
18) zapoznanie uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
19) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wspólnie z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i powołanymi do tego instytucjami i organizacjami;
20) tworzenie warunków do pracy samorządu klasowego;
21) tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystywanie ich walorów opiekuńczo-wychowawczych;
22) opracowanie, wspólnie z klasą planu wychowawczego.
5. Wychowawca ma prawo do:
1) współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy;
2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora gimnazjum i instytucji wspomagających szkołę;
3) ustanawiania przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców własnych form nagradzania i motywowania wychowanków.
6. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem gimnazjum za:
1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie;
2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych) wokół programu wychowawczego klasy i szkoły;
3) poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej;
4) prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.
7. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z porady merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora gimnazjum i doradców metodycznych.

§ 32.
1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów,
b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,
c) informowanie uczniów i nauczycieli o nowościach wydawniczych i nowych nabytkach bibliotecznych,
d) prowadzenie różnych form informacji o książkach,
e) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,
f) udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece i w przygotowaniu imprez czytelniczych.
2) w zakres pracy organizacyjnej:
a) gromadzenie i ewidencję zbiorów,
b) opracowanie biblioteczne zbiorów,
c) prowadzenie ewidencji zbiorów w oparciu o obowiązujące przepisy,
d) konserwację i selekcję zbiorów,
e) organizację udostępniania zbiorów;
3) w zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego:
a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów,
b) organizowanie, w miarę potrzeb i możliwości, wycieczek do bibliotek różnych sieci i ośrodków informacji,
c) uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów i ich rodziców do udziału w imprezach czytelniczych.

§ 33.
1. W gimnazjum pomoc psychologiczną i pedagogiczną organizuje pedagog szkolny.
2. Ze względu na specyfikę szkoły i uwarunkowania wychowawcze, dyrektor gimnazjum może (w porozumieniu z organem prowadzącym) utworzyć dodatkowe stanowisko pedagoga szkolnego.
3. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:
1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) współorganizowania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w zespole szkół;
4) udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;
5) koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej;
6) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
4. Pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka.

§ 34.
1. Zamiennie, w miejsce jednego z dwóch stanowisk pedagogów szkolnych, w gimnazjum może być zatrudniony psycholog.
2. Do zadań psychologa należy w szczególności:
1) badanie diagnostyczne uczniów;
2) prowadzenie bądź organizowanie różnego rodzaju form terapii psychologicznej dla uczniów;
3) prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
4) współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
3. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego i psychologa określa dyrektor gimnazjum.
4. W stołówce szkolnej tworzy się stanowisko pedagogiczne wychowawcy (wychowawcy świetlicy).
5. Wychowawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie stołówki i realizację opieki nad uczniami, przede wszystkim w godzinach wydawania i spożywania posiłków przez uczniów.
6. Wychowawca wykonuje swoje zadania zgodnie z zakresem czynności, odrębnie ustalonym przez dyrektora szkoły

§ 35.
1. Zadania i obowiązki pracowników administracji i obsługi określone są w regulaminie pracy gimnazjum.
2. Pracownicy, o których mowa w ust.1. wykonują swoje zadania zgodnie z imiennym przydziałem czynności dokonanym przez dyrektora gimnazjum.
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_2.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla