top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
Statut - Rozdział IV.
ORGANIZACJA GIMNAZJUM
§ 19.
1. Podstawą organizacji pracy gimnazjum w danym roku szkolnym są:
1) arkusz organizacji nauczania;
2) tygodniowy rozkład zajęć uczniów i nauczycieli;
3) szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki;
4) roczny plan pracy;
5) szkolny plan nadzoru pedagogicznego;
6) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowywany przez dyrektora gimnazjum do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzany, po zaopiniowaniu przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, przez organ prowadzący w terminie do 30 maja danego roku.
3. Arkusz organizacyjny uwzględnia szkolny plan nauczania opracowany zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania.
4. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.
5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
6. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
7. W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
8. Podstawowymi formami działalności edukacyjnej gimnazjum, prowadzonej w systemie klasowo - lekcyjnym są:
1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne;
2) zajęcia korekcyjno-wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi;
3) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, sekcje sportowe i inne).
9. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której określi inny czas trwania zajęć lekcyjnych.
10. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.
11. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów określają odrębne przepisy.
12. Organizację stałych, obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć – opracowywany przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
13. Oddziały można dzielić na grupy, z uwzględnieniem posiadanych środków budżetowych oraz zasad ustalonych w przepisach dotyczących ramowych planów nauczania - na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa lub ćwiczeń:
14. Podział na grupy jest obowiązkowy:
1) na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów;
2) na przedmiotach wymagających indywidualnych ćwiczeń laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
15. Na wychowaniu fizycznym - bez względu na ilość uczniów w oddziale - tworzy się grupy oddzielne dla dziewcząt i chłopców liczące od 12 do 26 uczniów.
§ 20.
1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być utworzone oddziały przysposabiające do pracy.
2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor gimnazjum, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.
§ 21.
1. Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem gimnazjum a daną placówką.
§ 22.
1. Do realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następujące pomieszczenia:
1) pomieszczenia do nauki z wyposażeniem:
a) izby ogólnoprzedmiotowe,
b) pracownie przedmiotowe;
2) bibliotekę i czytelnię z pracownią multimedialną;
3) stołówkę szkolną;
4) halę sportową.
§ 23.
1. W gimnazjum prowadzona jest stołówka.
2. Zasady korzystania z obiadów określone są w regulaminie stołówki.
3. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum na zasadach określonych w regulaminie.
4. Stołówka szkolna, pomieszczenia kuchni i ich wyposażenie mogą być wynajmowane (udostępniane) osobom prywatnym, instytucjom, stowarzyszeniom i pracownikom szkoły na organizację uroczystości, spotkań i imprez zgodnie z obowiązującym prawem.
5. Wszelkie wpływy pochodzące z opłat wynajem (udostępnianie) w/w pomieszczeń i wyposażenia, wykorzystywane są na potrzeby szkoły zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie prowadzenia środków specjalnych i obowiązującym prawem lokalnym.
6. W razie konieczności i zaistnienia takiej potrzeby stołówka szkolna jest wykorzystywana do realizacji funkcji opiekuńczych i wychowawczych dla uczniów gimnazjum pozostających bez opieki z powodu różnych przyczyn organizacyjnych.
7. Opiekę nad uczniami przed i w trakcie wydawania posiłków oraz uczniami przebywającymi w pomieszczeniu stołówki sprawuje wychowawca (wychowawca świetlicy).
§ 24.
1. Biblioteka i czytelnia wraz z pracownią multimedialną są pracowniami szkolnymi służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów gimnazjum (udostępniania książek i innych źródeł informacji; tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną), wypełnianiu zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy gimnazjum oraz rodzice uczniów.
3. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.
4. Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczycieli bibliotekarzy i zatwierdzonego przez dyrektora
5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego, współpracuje z innymi bibliotekami w mieście.
6. Zadania nauczyciela bibliotekarza regulują odrębne przepisy.
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_4.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla