top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
Statut - Rozdział III.
ORGANY GIMNAZJUM

§ 12.
1. Organami gimnazjum są:
1) dyrektor gimnazjum;
2) rada pedagogiczna;
3) samorząd uczniowski;
4) rada rodziców;
5) rada gimnazjum, jeżeli zostanie utworzona.

§ 13.
1. Gimnazjum kieruje dyrektor, który reprezentuje szkołę na zewnątrz. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa.
2. Do obowiązków dyrektora gimnazjum należy:
1) sprawowanie nadzoru wobec nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum;
2) kształtowanie właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami;
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywania oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego oraz dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela;
5) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
6) realizowanie uchwał rady pedagogicznej gimnazjum podjętych w ramach jej kompetencji;
7) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej;
8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;
9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi gimnazjum;
10) dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
11) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych;
12) współpraca z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi;
13) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum;
14) występowanie do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników gimnazjum;
15) opracowanie arkusza organizacyjnego gimnazjum;
16) opracowanie regulaminu premiowania pracowników niepedagogicznych;
17) dobór i zatrudnianie kadry pedagogicznej;
18) dobór i zatrudnianie pracowników niepedagogicznych;
19) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły;
20) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
a) zezwolenia na wniosek rodziców na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenia warunków jego realizacji;
b) odmowy wydania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
21) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;
3. Dyrektor gimnazjum ma prawo:
1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom gimnazjum;
2) zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły;
3) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy gimnazjum i jego bieżącym funkcjonowaniu;
4) w uzasadnionych przypadkach występowania do Podlaskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum.
4. Dyrektor gimnazjum odpowiada za:
1) poziom uzyskiwanych przez gimnazjum wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami;
2) zgodność funkcjonowania gimnazjum z przepisami prawa oświatowego i statutem gimnazjum;
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku gimnazjum i podczas zajęć organizowanych przez gimnazjum i stan ochrony przeciwpożarowego budynku;
4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność gimnazjum;
5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, a także za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
4a. Dyrektor gimnazjum może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły (o ile zostaje utworzona), rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski - także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
1) Wniosek, o którym mowa w ust. 4a, dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.
2) Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 4a, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
3) Dyrektor szkoły, po wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.
5. Realizując swoje zadania i obowiązki dyrektor gimnazjum współpracuje z organem prowadzącym, z kuratorium oświaty, z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim i organizacjami związkowymi.
6. Dyrektor gimnazjum może zlecić wykonywanie zadań określonych w ust.2., 3., 4. nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze w gimnazjum, chyba że w przepisach ustawy, Karcie Nauczyciela są one zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora gimnazjum.
7. Dyrektor gimnazjum sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom, o których mowa w ust.6.

§ 14.
1. W gimnazjum działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.
3. Radę pedagogiczną tworzą i biorą w jej posiedzeniach udział wszyscy pracownicy pedagogiczni gimnazjum, bez względu na wymiar czasu pracy.
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności normujący tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z jej funkcjonowaniem. Regulamin rady nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy :
1) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum, po zaopiniowaniu przez radę gimnazjum (jeśli taka zostanie utworzona);
2) uchwalanie programu wychowawczego gimnazjum, po zaopiniowaniu przez radę rodziców i samorząd uczniowski;
3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
4) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły i skreślenia z listy uczniów;
5) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie;
6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum, po zaopiniowaniu ich przez radę gimnazjum (jeśli taka zostanie utworzona);
7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :
1) ustalonego przez organ prowadzący kandydata na dyrektora gimnazjum w przypadku, gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat, albo w wyniku głosowania nie wyłoniono kandydata;
2) wniosek organu prowadzącego o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora gimnazjum na okres kolejnych pięciu lat lub w uzasadnionych przypadkach na okres krótszy, jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny;
3) kandydata na wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w gimnazjum przed powierzeniem tych stanowisk przez dyrektora;
4) organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
5) projekt planu finansowego gimnazjum;
6) wnioski dyrektora gimnazjum w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
7) propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
8) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców;
9) wniosek o zezwolenie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
8. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora gimnazjum lub z innego stanowiska kierowniczego w gimnazjum.
9. W przypadku określonym w ust. 8 organ prowadzący obowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
10. Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej – niezgodnych z przepisami prawa.
1) o wstrzymaniu uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa;
3) rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
11. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem rady pedagogicznej ustala regulamin działania rady pedagogicznej uchwalony przez tę radę.
12. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 15.
1. W gimnazjum może być utworzona rada gimnazjum zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy.
2. W przypadku braku rady gimnazjum jej zadania przejmuje rada pedagogiczna.

§ 16.
1. Szkoła współpracuje z rodzicami(prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Formy współdziałania rodziców ze szkołą to: bieżące kontakty z nauczycielami, udział w zebraniach, udział, poprzez swoich reprezentantów w posiedzeniach rady rodziców, opiniowanie dokumentów wychowawcy klasowego oraz programu wychowawczego i programu profilaktyki.
3. Rodzice maja prawo do znajomości dokumentów szkolnych, informacji na temat zachowania i nauki swoich dzieci, znajomości zadań dydaktycznych i wychowawczych w danej klasie, wyrażania opinii o funkcjonowaniu szkoły.
4. Rodzice mają obowiązek zapewnienia dzieciom właściwych warunków nauki, mobilizować dzieci do rzetelnej nauki, udzielać pomocy swojemu dziecku, w miarę potrzeb i możliwości kontaktować się ze szkoła i uczestniczyć w życiu klasy i szkoły.
5. W gimnazjum działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
6. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
7. W wyborach, o których mowa w ust. 6, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
8. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 6, do rady rodziców i nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.
9. Reprezentacja rodziców może przybrać inną nazwę niż określona w ust. 5.
10. Kompetencje rady rodziców:
1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców); jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną;
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki;
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
11. Członkostwo rodzica w Radzie Rodziców wygasa w przypadku:
1) ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę;
2) przeniesienia się do innej szkoły jego dziecka, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło;
3) śmierci;
4) zrzeczenia się członkostwa;
5) niebrania udziału w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez trzy kolejne spotkania.
12. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
13. Fundusze rady rodziców wspierają statutową działalność gimnazjum, a zasady ich wydatkowania określa regulamin, o którym mowa w ust. 8.

§ 17.
1. W gimnazjum działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
4. Samorządem opiekuje się nauczyciel gimnazjum wybierany przez uczniów na zasadach określonych w regulaminie samorządu i zatwierdzany przez dyrektora gimnazjum.
5. Do zadań samorządu należy:
1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
4) przedstawiania dyrekcji gimnazjum opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec niej rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej;
5) współdziałanie z władzami gimnazjum w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych;
6) dbanie o mienie szkolne;
7) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności z nauką;
8) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu - zgłaszanie go za pośrednictwem opiekuna samorządu dyrektorowi gimnazjum lub radzie pedagogicznej;
9) dbanie - w całokształcie swojej działalności - o dobre imię i honor szkoły.
6. Samorząd uczniowski jest uprawniony do:
1) przedstawiania radzie pedagogicznej lub radzie gimnazjum wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów;
2) przedstawiania propozycji do planu pracy gimnazjum, wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;
3) wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży;
4) udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej;
5) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki i radiowęzła;
6) współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży;
7) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w gimnazjum, wnoszenia uwag do opinii władz gimnazjum o uczniach oraz poręczeń za uczniów;
8) udziału przedstawicieli - z głosem doradczym - w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych;
9) wnioskowania do dyrektora gimnazjum w sprawie wyboru określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej;
10) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież;
7. Samorząd ma prawo wybrać rzecznika praw uczniów spośród przedstawicieli rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego na zasadach określonych w regulaminie samorządu.

§ 18.
1. Poszczególne organy gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.
2. Koordynatorem współdziałania organów gimnazjum jest dyrektor, który:
1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;
2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;
3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami gimnazjum o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach;
4) organizuje spotkania przedstawicieli organów gimnazjum na ich prośbę.
3. Spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor gimnazjum.
4. Spory pomiędzy dyrektorem gimnazjum a innymi organami gimnazjum rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_5.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla