top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
Statut - Rozdział II.
CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 5.
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. W realizacji zadań kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej, a także przestrzega przepisy prawa międzynarodowego ratyfikowane przez Rzeczpospolitą.
3. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.
4. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa - gimnazjum w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum;
2) umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej;
3) organizuje uczniom zajęcia z doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kierunku kształcenia poprzez lekcje wychowawcze, zajęcia z pedagogiem, przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy i Centrum Doradztwa Zawodowego;
4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów;
5) sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum;
6) umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny;
7) kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości Ojczyzny;
8) kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego postrzegane w perspektywie kultury europejskiej;
9) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom;
10) umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej opieki;
11) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację kół przedmiotowych, zainteresowań, sportowych;
12) sprawuje opiekę i udziela pomocy uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, profilaktyczno-wychowawczych, zagospodarowanie czasu wolnego w czasie ferii zimowych i wakacji, kierowanie do palcówek i poradni specjalistycznych, zapewnienie pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami i innych działań;
13) promuje ochronę zdrowia.
5. Główne cele edukacyjne i zadania szkoły określają przepisy w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów.
6. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom i pracownikom utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania, opieki i wykonywania powierzonych zadań.

§ 6.
1. Zadania szkoły w zakresie realizacji sportu szkolnego określa ustawa o kulturze fizycznej.

§ 7.
1. Nauka religii w szkole odbywa się według odrębnych przepisów.

§ 8.
1. Szczegółowe zadania szkoły określa program wychowawczy opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Szkoła realizuje program wychowawczy uchwalony przez radę rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 9.
1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gimnazjum oraz sprawowania opieki nad uczniami przebywającym w gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych:
1) z chwilą wejścia na teren gimnazjum oraz na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe organizowane przez gimnazjum, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych gimnazjum, w szczególności nauczycieli prowadzących zajęcia;
2) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyka, chemia, technika) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów;
3) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach; zwalnia z zajęć i w miarę potrzeby kieruje (pod opieką) do higienistki szkolnej uczestników zajęć uskarżających się na złe samopoczucie lub dolegliwości;
4) jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia oraz niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora szkoły;
5) uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych w danym dniu jedynie na pisemną (telefoniczną, osobistą) prośbę rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek lekarza (higienistki szkolnej), po uzgodnieniu zasad zwolnienia dziecka z rodzicami (prawnymi opiekunami) drogą telefoniczną lub w inny sposób;
6) w trakcie zajęć szkolnych w budynku szkoły mogą przebywać tylko uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice uczniów (mogą kontaktować się z nauczycielami tylko w czasie przerw, w których dany nauczyciel nie ma dyżuru na korytarzu lub po zakończeniu lekcji), członkowie władz statutowych szkoły oraz pracownicy organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
7) rodzice uczniów oraz inne osoby nie wymienione w ust. 1 pkt 6, a także osoby niepełnoletnie, nie będące uczniami szkoły z chwilą wejścia na teren szkoły są zobowiązane do powiadomienia dyżurującego pracownika obsługi o celu wizyty w szkole;
8) w czasie zajęć szkolnych, zajęć pozaszkolnych lub przerw śródlekcyjnych uczniom nie wolno bez powiadomienia lub uzyskania zgody osoby zainteresowanej utrwalać wizerunku oraz głosu, a także dokonywać transmisji takich danych;
9) uczniom nie wolno opuszczać budynku szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw śródlekcyjnych bez zgody dyrekcji szkoły, wychowawcy lub innego nauczyciela.
2. Nauczyciele sprawują opiekę podczas zajęć organizowanych poza terenem gimnazjum oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli na następujących zasadach:
1) każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną poza terenem szkoły, zgłasza wyjście dyrekcji gimnazjum i wpisuje się do „księgi wyjść” podając liczbę uczestników wycieczki i czas jej trwania;
2) zobowiązany jest doprowadzić grupę w całości do budynku szkoły po zakończonej wycieczce;
3) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie miasta Zambrów, jeżeli grupa nie korzysta z miejskich środków lokomocji - 1 nauczyciel (opiekun) sprawuje opiekę nad maksymalnie 30 uczniami. Jeżeli grupa korzysta z publicznych środków lokomocji - opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb;
4) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza obszar miasta - 1 nauczyciel (opiekun) zapewnia opiekę maksymalnie 20 uczniom;
5) udział uczniów w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych, odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów);
6) wycieczki turystyczno - krajoznawcze trwające 1 dzień lub więcej wymagają przestrzegania zasad ujętych w „Regulaminie wycieczek MG 1" oraz wypełnienia „Karty wycieczki”.
3. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie gimnazjum:
1) uczeń na wszystkich przerwach jest pod ciągłą opieką nauczyciela dyżurującego;
2) nauczyciele pełnią dyżury wg planu dyżurów sporządzanego corocznie i modyfikowanego wraz ze zmianą planu lekcji;
3) dyżury pełnione są od godz. 7.50 do zakończenia zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem ostatniej przerwy po zakończeniu zajęć;
4) nauczyciele wychowania fizycznego dyżurują na terenie obiektów sportowych wg opracowanego odrębnego grafiku dyżurów;
5) dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurujący mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach, powinni reagować na wszelkie przejawy agresji, dbać o bezpieczeństwo uczniów.
4. Zasady udzielania pomocy uczniowi, który uległ wypadkowi w szkole lub w czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych poza szkołą:
1) nauczyciel, wychowawca, nauczyciel dyżurujący w czasie przerw międzylekcyjnych lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i zawiadomić natychmiast o wypadku higienistkę szkolną oraz dyrektora gimnazjum, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub społecznego inspektora pracy i dokonać wpisu w rejestrze wypadków;
2) dyrektor szkoły zapewnia natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi;
3) dyrektor bezzwłocznie zawiadamia o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia lub osobę (placówkę) sprawującą nad nim opiekę oraz organ prowadzący szkołę, kuratora oświaty i radę rodziców.

§ 10.
1. Gimnazjum organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny poprzez:
1) tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej;
2) tworzenie właściwych warunków nauki tym uczniom, w zależności od ich stanu zdrowia, poprzez zapewnienie szczególnej opieki psychologicznej i pedagogicznej.
2. Gimnazjum zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez:
1) organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej lub badań lekarskich;
2) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu;
3) analizę postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników;
4) obniżanie progu wymagań programowych z niektórych zajęć edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem.

§ 11.
1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w gimnazjum obowiązują następujące zasady:
1) w celu eliminowania napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zapewniona zostanie pomoc nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych i kolegów;
2) w celu rozwiązywania trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych, obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka, rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek. W przypadkach szczególnych - kontakt z poradnią rodzinną, Centrum Pomocy Rodzinie lub innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły;
3) uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady i pomocy udzielać będzie pedagog szkolny, wychowawca poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy;
4) w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży prowadzona będzie stała i systematyczna kontrola uczniów ze środowisk zagrożonych oraz współpraca z instytucjami wspomagającymi gimnazjum (policja, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, sąd rodzinny), prowadzenie grup terapeutycznych;
5) szkoła realizuje zadania związane z umieszczaniem dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, sprawiającej trudności wychowawcze, demoralizującej pozostałych uczniów, wchodzącej w konflikty z prawem – w zakładach szkolno-wychowawczych i resocjalizacyjnych.
2. W szkole działają zespoły, których zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Podstawą do powołania zespołu jest:
1) opinia lub orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną,
2) uznanie przez nauczyciela lub specjalistę trudności ucznia wymagających objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
4. Do zadań zespołu należy:
1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym uzdolnienia,
2) określenie zalecanych form, sposobów, liczby godzin i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowanie planu działań wspierających dla uczniów
3) dokonanie oceny efektywności pomocy udzielonej uczniowi.
5. Zespół zakłada i prowadzi dla każdego ucznia Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia (z wyjątkiem uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).
6. Zespół spotyka się, co najmniej dwa razy w roku.
7. Dyrektor szkoły powołuje dwóch koordynatorów pracy Zespołów.
8. Dyrektor szkoły powiadamia pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) o spotkaniu Zespołu oraz o sposobie i okresie udzielania pomocy dziecku.
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_4.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla