top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
Statut - Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Miejskie Gimnazjum nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Zambrowie, z siedzibą przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6a, jest szkołą publiczną.
2. Nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach, stemplach i tablicach może być stosowany czytelny skrót tej nazwy.
3. Miejskie Gimnazjum nr 1 działa na podstawie ustawy z 7 września 1991r.o systemie oświaty, ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, na podstawie przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o te ustawy, ustaleń wynikających z polityki lokalnej organu prowadzącego oraz na podstawie niniejszego statutu.
4. Zmiany w statucie wprowadzane są poprzez jego nowelizację, uchwałą rady szkoły, a jeśli nie funkcjonuje – uchwałą rady pedagogicznej.
5. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) „gimnazjum” lub „szkole” – należy przez to rozumieć Miejskie Gimnazjum Nr1;
2) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
3) „rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

§ 2.
1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Miejska Zambrów.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.
3. Organy te wykonują swoje zadania i kompetencje w stosunku do gimnazjum na zasadach określonych w ustawie.

§ 3.
1. Gimnazjum funkcjonuje na podbudowie programowej sześcioletniej szkoły podstawowej.
2. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata.
3. Edukacja szkolna w gimnazjum obejmuje kształcenie przedmiotowe i ścieżki edukacyjne.

§ 4.
1. Gimnazjum jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Zambrów, której zasady gospodarowania finansowego określone są w ustawie o finansach publicznych oraz w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy.
2. Gimnazjum prowadzi dodatkową działalność dochodową, między innymi:
1) wynajmuje odpłatnie sale i inne pomieszczenia szkolne;
2) organizuje odpłatne lub częściowo odpłatne formy pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami (kursy języków obcych, kursy informatyczne i inne);
3) prowadzi sklepik szkolny;
4) umożliwia różnym firmom usługowym i handlowym, za ustaloną przez dyrektora odpłatnością, prowadzenie działalności na terenie szkoły;
5) wydaje i sprzedaje gazetkę szkolną;
6) prowadzi działalność usługową związaną z wykorzystaniem zapleczy i pomieszczeń części socjalno – żywieniowej szkoły.
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_5.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla