top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Samorząd Uczniowski, obok Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców jest jednym z organów szkoły.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Wszyscy uczniowie należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas - do samorządu klasowego.
3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
a) Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
b) Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny.
c) Organizowanie społeczności szkolnej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
d) Współdziałanie z władzami Gimnazjum w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych.
e) Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności z nauką.
f) Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami.
g) Dbanie o mienie szkolne.
h) Dbanie - w całokształcie swojej działalności - o dobre imię i honor szkoły.
5. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:
a) Przedstawiania Dyrekcji Szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec niej rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
b) Przedstawianie innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów.
c) Przedstawiania propozycji do planu pracy Szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
d) Wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży.
e) Udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
f) Wydawania gazetek, prowadzenia kroniki i radiowęzła.
g) Współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży.
h) Zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w Gimnazjum, wnoszenia uwag do opinii władz Gimnazjum o uczniach oraz poręczeń za uczniów.
i) Udziału przedstawicieli - z głosem doradczym - w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.
j) Wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie wyboru określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej.
k) Dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu.
l) Wydawania opinii, na wniosek Dyrektora Gimnazjum, w sprawie oceny pracy nauczyciela.
m) Organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
n) Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum.
o) Wyboru rzecznika praw uczniów spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.II. ZASADY WYŁANIANIA PRZEDSTAWICIELI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

1. Podstawowym Ogniwem Samorządu Uczniowskiego jest Samorząd Klasowy.
2. Najwyższym organem Samorządu Uczniowskiego jest Zebranie Ogólne, czyli zebranie wszystkich Samorządów Klasowych.
3. Zebranie Ogólne wybiera Zarząd Samorządu Uczniowskiego składający się z 13 - 17osób. W skład Zarządu wchodzą uczniowie:
•  kl. I Gimnazjum 4-5 osób
•  kl. II Gimnazjum 4-5 osób
•  kl. III Gimnazjum 5-6 osób
4. Skład Zarządu może zostać zmieniony przez Zebranie Ogólne.
5. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z:
•  Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
•  2 Zastępców Przewodniczącego,
•  Skarbnika,
•  Sekretarza,
•  8-12 członków.
6. Osoby funkcyjne wybierane są na pierwszym posiedzeniu Zarządu SU.
7. Zarząd SU odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu.
8. Zarząd SU zwołuje Zebrania Ogólne przedstawicieli klas w miarę potrzeb, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
9. Zarząd SU zgłasza kandydatury na opiekuna SU spośród członków Rady Pedagogicznej, organizuje i przeprowadza wybory. Prawo sposobu wyboru opiekuna pozostawia się w gestii Zarządu SU.
10. Zarząd SU ustala strukturę organizacyjną Samorządu (tworzenie sekcji, itp.).
11. Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego SU reprezentują społeczność uczniowską wobec innych organów szkoły.
12. Opiekun SU reprezentuje interesy uczniów i jest ich rzecznikiem przed pozostałymi organami szkoły.
13. Zarząd SU, w porozumieniu z innymi organami Szkoły, ma prawo zgłoszenia kandydatury na rzecznika praw ucznia spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, organizuje i przeprowadza wybory. Prawo sposobu wyboru rzecznika praw ucznia pozostawia się w gestii Zarządu SU.
14. Zarząd SU wybierany jest na okres 1 roku.
15. Zarząd SU pełni funkcję do czasu wyboru nowego Zarządu.
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_4.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla