top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW
Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zambrowie

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazuję Państwu wymagane prawem informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest
Miejskie Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki w Zambrowie
ul. Prym. St. Wyszyńskiego 6A;
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
telefon: 86 271 29 08

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:
  1. wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  2. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Miejskie Gimnazjum nr 1 im T. Kościuszki na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.
  3. realizacji celów związanych z promocją działań Miejskie Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej szkoły, informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.


KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, szkolnej gazetce, oficjalnych szkolnych stronach internetowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Miejskie Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki do administracyjnej likwidacji szkoły tj. nie później niż do dnia 31.10.2019 r. a następnie przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji przez instytucje i organy odpowiedzialne z mocy obowiązującego prawa.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

W związku z nauką w Miejskim Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki Szkoła może przetwarzać w szczególności następujące dane uczniów:

Lp. Kategorie danych Podstawa prawna
1. dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm. 2. informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznych)
2. informacje na temat potrzeb edukacyjnych ucznia (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno -pedagogicznych)
3. dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
4. informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.
5. informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia
6. informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju
7. informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach
8. wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Kopernika w Zambrowie w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę. art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.
9. Wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń. Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia z wnioskiem o przyjęcie do MG 1


PRAWO DOSTĘPU

Niniejszym informuję, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.
PRAWO DO SKARGI
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych opisanych w rubryce 1-8 ucznia jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Zambrowie

System ochrony danych Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zambrowie zgodne z RODO

Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 9 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych uczniów. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_2.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla