top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
WSO - Rozdziały 9 - 10
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 1
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZAMBROWIE


Rozdział 9
Wyróżnianie i nagradzanie uczniów

§ 33.1. Za osiągnięcie do terminu klasyfikacji śródrocznej:
1) w kl. I - III gimnazjum za uzyskanie średniej co najmniej 4,75 ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych i religii (etyki) oraz co najmniej bardzo dobrej śródrocznej oceny zachowania uczeń zostaje wyróżniony wyczytaniem na apelu szkolnym.
2. Za osiągnięcie na koniec roku szkolnego:
1) w kl. I - III gimnazjum uczeń za uzyskanie średniej 5,0 i wyższej oraz wzorowej rocznej oceny zachowania zostaje wyróżniony "Dyplomem Wzorowego Ucznia Miejskiego Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie" i nagrodą książkową lub rzeczową;
2) uczeń klasy III za uzyskanie średniej co najmniej 5,0 oraz wzorowej rocznej oceny zachowania, pod warunkiem uzyskania takich samych wyników w klasach I - II, zostaje wyróżniony "Medalem Wzorowego Absolwenta";
3) w kl. I - II za uzyskanie średniej co najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii (etyki) i co najmniej bardzo dobrej rocznej oceny zachowania otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem;
4) w kl. III za uzyskanie średniej co najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły (tzn. z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w kl. III i obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie I i klasie II) i dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii (etyki) oraz co najmniej bardzo dobrej rocznej oceny zachowania uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.
3. Absolwenci Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie kończący szkołę z wyróżnieniem zostają wpisani do "Księgi Wzorowego Absolwenta Miejskiego Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie".
4. Wyróżnienia i nagrody wręczane są podczas uroczystości szkolnych organizowanych po klasyfikacji śródrocznej lub na zakończenie roku szkolnego.
5. Średnią ocen w klasach I - III gimnazjum (do nagrody) ustala się biorąc pod uwagę stopnie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych a także stopień z religii (etyki).
6. Wyróżnienia i nagrody dla uczniów przyznaje rada pedagogiczna podejmując stosowną uchwałę wpisaną w "Księdze protokołów".
7. Nagrody finansowane są ze środków Rady Rodziców Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie.
8. Nagrody książkowe lub rzeczowe i dyplomy otrzymują:
1) laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim;
2) zdobywcy pierwszych dziesięciu miejsc w zawodach sportowych w konkurencjach indywidualnych oraz zdobywcy pierwszych sześciu miejsc w grach i zawodach zespołowych na szczeblu województwa podlaskiego;
3) zdobywcy pierwszych sześciu miejsc w zawodach sportowych w konkurencjach indywidualnych na szczeblu grupy zachodniej (pod warunkiem uczestnictwa w zawodach na szczeblu wojewódzkim);
4) uczniowie klas II, którzy uzyskali najlepsze wyniki punktowe na próbnym egzaminie gimnazjalnym z przedmiotów humanistycznych, matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych nowożytnych;
5) zwycięzcy rywalizacji klas w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych;
6) laureaci i zdobywcy czołowych miejsc w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich w zależności od uznania organów szkoły (rady pedagogicznej, rady rodziców, dyrekcji szkoły, samorządu uczniowskiego);
7) uczniowie, którzy uzyskali 100% frekwencję na zajęciach edukacyjnych w ciągu wszystkich lat nauki w gimnazjum;
8) uczniowie wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami w działalności społecznej na rzecz szkoły, organizacji szkolnych itp.
9. Nagrody ufundowane przez sponsorów są przyznawane według odrębnych kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć ucznia określonych w ust. 8 pkt. l), 2), 3), 4) 6), 8) i innych osiągnięć pozaszkolnych. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje dyrektor (zespół kierowniczy), uwzględniając wskazania lub życzenia sponsora.
10. Uczeń, grupa uczniów lub klasa może otrzymać nagrodę specjalną za inne szczególne osiągnięcia nie ujęte w rozdziale 9, uznane przez dyrektora szkoły.
11. Uczeń za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia szkoły może otrzymać również:
1) pochwałę wychowawcy wobec klasy;
2) pochwałę dyrektora wobec społeczności szkolnej na uroczystych apelach szkolnych;
3) list gratulacyjny wystosowany przez dyrektora i radę rodziców do rodziców ucznia;
4) nagrodę finansową lub dofinansowanie np. do wycieczki organizowanej przez szkołę.
12. Za szczególne osiągnięcia i wkład pracy może być również nagrodzony i wyróżniony cały zespół klasowy lub grupa uczniów. Decyzję w tej sprawie, na wniosek dyrektora gimnazjum, podejmuje rada pedagogiczna po uzgodnieniu z radą rodziców.
13. Zespół klasowy może być wyróżniony za szczególne osiągnięcia pochwałą dyrektora na uroczystym apelu szkolnym.
14. Każdy nauczyciel, organizator konkursu (zawodów) lub opiekun uczniów biorących udział w konkursach (zawodach) zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia wychowawcy (indywidualnie lub zbiorczo na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim) o osiągnięciach uczniów, do dnia klasyfikacji rocznej, podając imię i nazwisko ucznia, klasę, zajęte miejsce, rangę i odpowiednią nazwę konkursu (zawodów).


Rozdział 10
Przepisy końcowe

§ 34.1 Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości tworzy szansę uzupełnienia braków.
2. Szkoła wspiera ucznia w uzyskiwaniu postępów i osiągnięć edukacyjnych oraz wychowawczych w następujących formach działań:
1) zwiększanie wymiaru godzin dydaktycznych z zajęć edukacyjnych z puli pozostającej do dyspozycji dyrektora,
2) organizowanie zajęć wyrównawczych z godnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły,
3) organizowanie zajęć w świetlicy profilaktyczno - wychowawczej,
4) indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych,
5) organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
6) pomoc pedagogiczną i psychologiczną realizowaną przez pedagoga szkolnego i PPP,
7) stosowanie odrębnych kryteriów oceniania w przypadku uczniów ze stwierdzonymi zaburzeniami i deficytami rozwojowymi oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uniemożliwiającymi sprostanie wymaganiom edukacyjnym.
3. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, przystąpił do egzaminu, o którym mowa w rozporządzeniu stanowiącym podstawę prawną regulaminu, z zastrzeżeniem § 32. ust. 5. i 6 oraz wykonał projekt edukacyjny, o którym mowa w § 21 a rozporządzenia (o ile nie został zwolniony przez dyrektora z realizacji projektu edukacyjnego).
4. Wszelkie nieprzewidziane sytuacje związane z wewnątrzszkolnym systemem oceniania rozpatruje dyrektor szkoły i rada pedagogiczna na podstawie:
1) ustawy o systemie oświaty;
2) rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi zmianami.


Zmiany w WSO uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej MG 1 w dn. 11.09.2012r.
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_4.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla