top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
WSO - Rozdziały 7 - 8
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 1
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZAMBROWIE


Rozdział 7
Tryb, zasady i kryteria ustalania oceny zachowania

§ 31.1. Śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe (wz.);
2) bardzo dobre (bdb.);
3) dobre (db.);
4) poprawne (pop.);
5) nieodpowiednie (ndp.);
6) naganne (ngn.), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu gimnazjum przez ucznia, któremu w gimnazjum co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6. Skreślony
7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8. Wychowawca klasy zapoznaje uczniów z propozycją śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania na 3 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
9. Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 26. ust. 3.
10. Nie ustala się oceny klasyfikacyjnej zachowania uczniowi, który nie realizuje obowiązku szkolnego.
11. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
12. Stopnie uzyskiwane przez ucznia z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ustalanie oceny klasyfikacyjnej zachowania.
13. W gimnazjum obowiązuje punktowa skala oceniania zachowania ucznia.
14. Uczniowi, który realizuje nauczanie indywidualne wystawia się ocenę zachowania na podstawie pkt.11 lit. a, d, f, g, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
15. W celu ustalenia oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia przyjmuje się następującą skalę punktową:
1) powyżej 270 pkt. - wzorowe
2) 220 - 269 pkt. - bardzo dobre
3) 160 - 219 pkt. - dobre
4) 105 - 159 pkt. - poprawne
5) 1 - 104 pkt. - nieodpowiednie
6) poniżej 0 pkt - naganne.
16. Uczeń uzyskuje PUNKTY DODATNIE za:
I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA
1. Aktywne sprawowanie funkcji w samorządzie szkolnym - 20 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania.
2. Aktywna działalność na rzecz społeczności szkolnej:
1) praca w sklepiku, aktualizacja strony internetowej szkoły - 10 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania;
2) pełnienie dyżurów w stołówce, dostarczanie materiałów do kroniki szkoły - 5 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania.
3. Aktywne sprawowanie funkcji w samorządzie klasowym - 10 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania.
4. Aktywne sprawowanie funkcji dyżurnego klasowego - 5 pkt. za każdy tydzień dyżuru.
5. Wzorowe wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań (np. organizacja imprez klasowych, przygotowanie pomocy dydaktycznych, gazetek klasowych, materiałów na godziny wychowawcze itp.) - 10 pkt. każdorazowo.
6. Udokumentowana pomoc kolegom w nauce - 5 pkt. (jednorazowa) lub 15 pkt. (ciągła).
7. Brak nieusprawiedliwionych spóźnień - 10 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania. /dopuszczalne 2 spóźnienia/.
8. Brak nieusprawiedliwionych nieobecności - 15 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania.
9. Brak uwag negatywnych w "Zeszycie uwag" - 10 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania /dopuszczalne do -5 pkt/.
10. Wzorowe przygotowanie do zajęć lekcyjnych - 10 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania.
11. Realizacja projektu edukacyjnego - od 0 do 30 punktów jednorazowo w roku szkolnym, w którym projekt jest realizowany.
II. POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
1. Aktywny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości i imprez szkolnych oraz pozaszkolnych - 10 pkt. każdorazowo za udział zespołowy i 20 pkt. każdorazowo za udział indywidualny.
2. Udokumentowany udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły (WOŚP, Góra Grosza itp.) - po 10 pkt. każdorazowo.
3. Aktywny udział w przygotowaniu materiałów i wydawaniu gazetek szkolnych - 20 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania.
4. Aktywny udział w nieobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych (pod warunkiem uzyskania co najmniej 70% frekwencji na tych zajęciach) - 10 pkt. za każdą.
5. Dbałość o estetykę klasy (np. porządkowanie i sprzątanie klasy) - 2 pkt. każdorazowo.
6. Aktywność pozaszkolna, potwierdzona odpowiednim dyplomem lub zaświadczeniem (klub sportowy, szkoła muzyczna, orkiestra, harcerstwo, ministrantura, wolontariat) - po 20 pkt za każdą formę aktywności podczas oceny zachowania.
7. Udział w innych pracach na rzecz szkoły poza godzinami zajęć dydaktycznych - 5 pkt. każdorazowo.
III. DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY
1. Udział w konkursach przedmiotowych:
1) etap szkolny - 10 punktów (pod warunkiem uzyskania co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów);
2) etap rejonowy - 20 punktów;
3) etap wojewódzki - 30 punktów;
4) zdobycie tytułu Laureata - 50 punktów.
2. Udział w konkursach tematycznych:
1) etap szkolny - 10 pkt. (pod warunkiem uzyskania co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów)
2) etap miejski, powiatowy lub rejonowy - 20 pkt.
3) etap wojewódzki - 30 pkt.
4) etap ogólnopolski - 50 pkt.
3. Udział w konkursach (przeglądach) artystycznych:
1) etap szkolny - 10 pkt.
2) etap miejski, powiatowy lub rejonowy - 20 pkt.
3) etap wojewódzki - 30 pkt.
4) etap ogólnopolski - 50 pkt.
4. Udział w zawodach sportowych indywidualnie lub w drużynie:
1) etap szkolny - 10 pkt.
2) etap miejski, powiatowy lub rejonowy (grupa zachodnia) - 20 pkt.
3) etap wojewódzki - 30 pkt.
IV. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ. GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ
1. Niestwierdzone używanie niecenzuralnych słów w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły oraz w stosunku do koleżanek i kolegów /na lekcjach, na przerwach, poza szkołą/ - 15 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania.
2. Systematyczne noszenie identyfikatora - 10 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania /dopuszczalne 2 braki/.
3. Systematyczna zmiana obuwia - 10 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania /dopuszczalne 2 braki/.
4. Systematyczne noszenie obowiązkowego stroju szkolnego - 15 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania. - skreślony
5. Noszenie stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych - 10 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania.
6. Godne zachowanie się w czasie uroczystości szkolnych, pozaszkolnych, środowiskowych i innych - 10 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania.
V. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE SWOJE ORAZ INNYCH OSÓB
1. Niestwierdzone przez nauczycieli, pracowników szkoły i inne osoby lub instytucje bójki i pobicia, zaczepki fizyczne, palenie papierosów, używanie alkoholu, narkotyków i innych środków psychotropowych (udostępnianie, namawianie do spożycia, sprzedaż), opuszczanie budynku szkoły w czasie lekcji lub przerw bez zezwolenia dyrekcji - 20 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania.
VI. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM
1. Kulturalne zachowanie się w kontaktach z nauczycielami, pracownikami szkoły i innymi osobami - 15 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania.
2. Koleżeńskie, kulturalne zachowanie się w kontaktach z uczniami klasy i szkoły - 10 pkt. jednorazowo podczas oceny zachowania.
3. Uczeń może uzyskać dodatkowe punkty dodatnie za otrzymanie:
1) pochwały wychowawcy klasy - 20 pkt. każdorazowo.
2) pochwały dyrektora szkoły - 30 pkt. każdorazowo.
17) Uczeń otrzymuje PUNKTY UJEMNE za:
I. NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA
1. Zakłócanie toku lekcji, naruszanie dyscypliny na lekcji - 5 pkt. każdorazowo.
2. Naruszanie dyscypliny na przerwie - 1 pkt. każdorazowo.
3. Nieuzasadnione spóźnienia na lekcje i zajęcia pozalekcyjne - 2 pkt. każdorazowo.
4. Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego - 1 pkt. każdorazowo.
5. Nieusprawiedliwione nieobecności - 3 pkt. za 1 godzinę.
6. Skreślony
7. Używanie telefonu komórkowego na lekcji - 10 pkt. każdorazowo.
8. Brak podręcznika, zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń - 1 pkt. każdorazowo.
9. Brak stroju i obuwia sportowego na lekcji wychowania fizycznego - 1 pkt. każdorazowo.
10. Brak innych przyrządów i pomocy związanych z zajęciami szkolnymi - 1 pkt. każdorazowo.
11. Skreślony
12. Brak identyfikatora - 1 pkt. każdorazowo.
13. Brak obuwia na zmianę - 1 pkt. każdorazowo.
II. POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
1. Niszczenie sprzętu, umeblowania, pomieszczeń, budynku szkoły (mimo naprawy lub zwrotu pieniędzy za naprawę) - 30 pkt. każdorazowo.
2. Niszczenie rzeczy prywatnych innych uczniów (mimo naprawy lub zwrotu pieniędzy za naprawę) - 15 pkt. każdorazowo.
3. Fałszowanie dokumentacji szkolnej (zwolnienia z zajęć lekcyjnych, zwolnienia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego) - 10 pkt. każdorazowo.
4. Dopisywanie ocen szkolnych do dziennika - 20 pkt. każdorazowo.
5. Udowodniona kradzież - 20 pkt. każdorazowo.
6. Wyłudzanie pieniędzy - 20 pkt. każdorazowo.
7. Niekorzystanie z szatni w nieuzasadnionych przypadkach - 2 pkt. każdorazowo skreślony.
III. BRAK DBAŁOŚCI O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY
1. Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych - 10 pkt. każdorazowo.
2. Brak poszanowania dla symboli narodowych - 10 pkt. każdorazowo.
3. Uchylanie się od obowiązku reprezentowania szkoły poprzez odmowę udziału w zawodach sportowych, konkursach i innych imprezach - 20 pkt. każdorazowo.
IV. BRAK DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE SWOJE ORAZ INNYCH OSÓB
1. Zaczepki fizyczne - 10 pkt. każdorazowo.
2. Udział w bójce - 20 pkt. każdorazowo.
3. Palenie papierosów - 20 pkt. każdorazowo.
4. Picie alkoholu - 30 pkt. każdorazowo.
5. Używanie narkotyków i innych środków psychotropowych lub ich sprzedaż - 30 pkt. każdorazowo.
6. Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych narzędzi, przedmiotów, substancji - 30 pkt. każdorazowo.
7. Namawianie innych do stosowania używek - 30 pkt. każdorazowo.
8. Opuszczanie bez zezwolenia sali lekcyjnej - 10 pkt. każdorazowo.
9. Opuszczanie bez zezwolenia terenu szkoły - 15 pkt. każdorazowo.
10. Inne przestępstwa potwierdzone informacją sądową - 30 pkt. każdorazowo.
V. BRAK DBAŁOŚCI O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ. NIEGODNE I NIEKULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ
1. Zaczepki słowne wobec uczniów - 10 pkt. każdorazowo.
2. Znęcanie się psychiczne wobec uczniów (groźby, szantaż, nękanie) - 10 pkt. każdorazowo.
3. Stosowanie wulgaryzmów w kontaktach z uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły - 10 pkt. każdorazowo.
4. Zaśmiecanie szkoły lub jej otoczenia - 5 pkt. każdorazowo.
5. Niesłuszne oskarżanie uczniów - 5 pkt. każdorazowo.
6. Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach poza szkołą - 15 pkt. każdorazowo.
7. Makijaż, farbowanie włosów, noszenie kolczyków w nietypowych miejscach, noszenie zbyt dużych kolczyków (dopuszczalne jest noszenie kolczyków przylegających do ucha) - 10 pkt. każdorazowo.
VI. NIEOKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM
1. Lekceważenie poleceń nauczyciela na lekcjach i na przerwach - 10 pkt. każdorazowo.
2. Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i pracowników szkoły - 15 pkt. każdorazowo.
3. Uczeń może mieć odjęte dodatkowe punkty za:
1) upomnienie wychowawcy - 10 pkt. każdorazowo.
2) naganę wychowawcy klasy - 20 pkt. każdorazowo.
3) upomnienie dyrektora szkoły - 20 pkt. każdorazowo.
4) naganę dyrektora szkoły - 30 pkt. każdorazowo.
18. Dokonując klasyfikacji śródrocznej w klasie programowo wyższej wychowawca może odjąć punkty uczniowi kl. II - III, który po rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej w poprzednim roku szkolnym niesystematycznie uczęszczał do szkoły (opuścił bez usprawiedliwienia 5 i więcej godzin lekcyjnych) - 2 pkt. za każdą godzinę.
19. Wychowawca może przyznać dodatkowe 10 pkt. ujemnych lub dodatnich w odniesieniu do zachowań nie ujętych w kryteriach punktowego systemu zachowania.
20. SKREŚLONY
21. SKREŚLONY
22. Jeżeli uczeń otrzyma 100 ujemnych punktów, może być przeprowadzana rozmowa dyscyplinująca przez Szkolny Zespół Wychowawczy, który może podjąć dalsze działania w sprawie ucznia. W rozmowie mogą uczestniczyć rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
23. Uczeń otrzymuje naganną ocenę zachowania, bez względu na ilość punktów, jeżeli popełnił jedno z wykroczeń:
1) wszedł z konflikt z prawem (toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie przestępstwa popełnionego na terenie szkoły);
2) pił alkohol (był po spożyciu alkoholu), zażywał narkotyki (był po zażyciu narkotyków) lub prowadził ich sprzedaż;
3) dokonał kradzieży, wymuszenia na terenie szkoły;
4) jest sprawcą pobić uczniów na terenie szkoły; a ponadto otrzymał naganę dyrektora.
24. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest sumą punktów uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego, podzieloną przez dwa.
25. Wszystkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani odnotowywać w zeszycie uwag, znajdującym się na stałe w dzienniku lekcyjnym lub zgłosić osobiście wychowawcy.
26. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis uwagi świadczącej o jego zaangażowaniu.
27. Uczeń ma prawo wglądu w zapisy na jego temat, ale jedynie w obecności nauczyciela.
28. Wychowawca ma obowiązek czterokrotnej analizy i podsumowania zdobytych i straconych przez ucznia punktów. Przeprowadza ją na godzinie wychowawczej w listopadzie i w kwietniu oraz na miesiąc przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami rady pedagogicznej. Jeżeli stwierdzi, że uczeń uzyskał 100 i więcej ujemnych punktów, zgłasza ten fakt członkom Szkolnego Zespołu Wychowawczego.
29. Uczeń może otrzymywać punkty dodatnie i ujemne do klasyfikacyjnych posiedzeń rady pedagogicznej.
30. W przypadku udzielenia jednej z kar określonych w ust. VI.3. 2),3),4) powyższym fakcie informowani są rodzice (prawni opiekunowie) ucznia; z równoczesnym wpisaniem tego faktu w dzienniku lekcyjnym danego zespołu klasowego. Rodzic (prawny opiekun) powinien podpisać się pod tą informacją na stronie "Kontakty wychowawcy z rodzicami".


Rozdział 8
ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIOWSKICH I ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI

§32.1 Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne, a nauczyciel ma obowiązek systematycznie zaznaczać nieobecności uczniów w dzienniku lekcyjnym oraz badać przyczyny absencji swoich uczniów i zapobiegać jej, a także informować rodziców (prawnych opiekunów) o nieobecnościach ich dziecka w szkole, jeżeli podejrzewa, że jest to nieobecność nieuzasadniona.
2. Obecność ucznia jest sprawdzana na każdej lekcji.
3. Zastępstwa są obowiązkowymi lekcjami i wymagana jest na nich obecność uczniów.
4. Dni, w których odrabiane są zajęcia lekcyjne z innego dnia są normalnym dniem szkolnym, podczas którego jest wymagana obecność ucznia.
5. Dni, w których uczniowie klasy są na wycieczce szkolnej, dla pozostałych uczniów klasy są normalnym dniem szkolnym, podczas którego jest wymagana obecność ucznia.
6. Za nieobecność uważa się sytuację, w czasie której uczeń nie jest obecny na zajęciach lekcyjnych przez cały dzień lub zwolnił się na podstawie pisemnej (telefonicznej, osobistej) prośby rodziców (prawnych opiekunów), u nauczyciela uczącego, wychowawcy, dyrektora lub wicedyrektora.
7. Przewiduje się następujące formy usprawiedliwienie nieobecności ucznia:
1) usprawiedliwienie pisemne, podpisane przez rodzica (prawnego opiekuna);
2) zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o pobycie w szpitalu, sanatorium itp.;
3) inny dokument uzasadniający nieobecność na lekcji;
4) kontakt osobisty rodzica (prawnego opiekuna) ucznia z wychowawcą, dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły;
5) kontakt telefoniczny rodzica (prawnego opiekuna) ucznia z wychowawcą, dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły.
8. W każdym przypadku dokonywania usprawiedliwienia musi być podana konkretna i wiarygodna przyczyna nieobecności. W innych sytuacjach nieobecność może pozostać nieusprawiedliwiona.
9. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) składa usprawiedliwienie do wychowawcy na pierwszej lekcji po ustaniu nieobecności, nie później niż do siedmiu dni po powrocie do szkoły.
10. Jeśli po powrocie do szkoły uczeń nie zdąży złożyć usprawiedliwienia i w czasie siedmiu dni z przyczyn losowych ponownie będzie nieobecny w szkole, to po ponownym powrocie do szkoły za poprzedni okres nieobecności zwolnienia składa najpóźniej do pięciu dni zajęć szkolnych.
11. Nieprzestrzeganie terminów skutkuje określeniem nieobecności jako nieusprawiedliwionej.
12. W innych nieprzewidzianych sytuacjach decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca, dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
13. Zwolnienia ucznia z lekcji i wyjście ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych na podstawie pisemnego lub telefonicznego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), wymaga zgody wychowawcy, nauczyciela danego przedmiotu, dyrektora lub wicedyrektora szkoły, a także zasięgnięcia opinii higienistki szkolnej, jeżeli dotyczy problemów zdrowotnych ucznia.
14. W sytuacjach nagłych zwolnić ucznia z lekcji może nauczyciel, wychowawca, dyrektor lub wicedyrektor, ale po uprzednim zawiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych).
15. Rodzice (prawni opiekunowie) biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka po wyjściu ze szkoły.
16. Uczeń może opuścić zajęcia, by uczestniczyć w konkursach, wycieczkach, zawodach sportowych, imprezach kulturalnych, związanych z reprezentowaniem szkoły, na wniosek nauczyciela, wychowawcy, po uzyskaniu zgody dyrekcji szkoły. W takich sytuacjach w dzienniku lekcyjnym wpisuje się "zwolniony".
17. W przypadku wymienionym w ust. 16 nieobecność ucznia nie jest wliczona do ogólnej liczby opuszczonych godzin.
18. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub niebiorący udziału w lekcji religii nie musi uczestniczyć w tych zajęciach, lecz pozostaje na terenie szkoły, chyba że jest to pierwsza lub ostatnia jego planowa lekcja - w takich przypadkach może być zwolniony na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych).
19. Za ucieczkę z lekcji (wagary) uważa się sytuację, w której uczeń nie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych wynikających z planu nauczania danej klasy i wcześniej nie przedstawił nauczycielowi (wychowawcy) pisemnej prośby rodzica o zwolnienie. Opuszczone godziny zajęć są nieusprawiedliwione.
20. O przewidywanej dłuższej niż 3 dni nieobecności ucznia (np. pobyt w sanatorium lub szpitalu, przewlekła choroba), rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani powiadomić wychowawcę odpowiednio wcześniej.
21. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku uzupełnienia zaległości szkolnych.
22. Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i do 10 każdego miesiąca wypełnia w dzienniku lekcyjnym tabelę dotyczącą obecności uczniów w poprzednim miesiącu.
23. Za spóźnienie uważa się każdorazowe wejście do klasy w momencie, gdy nauczyciel zakończył sprawdzenie listy obecności. Nie dotyczy to uczniów pełniących, zgodnie z harmonogramem, dyżurów w szatni.
24. Spóźnienie spowodowane wypadkiem losowym, niezależnym od ucznia, może być usprawiedliwione po przedstawieniu odpowiedniego wyjaśnienia.
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_1.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla