top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
WSO - Rozdziały 3 - 4
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 1
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZAMBROWIE


Rozdział 3
Zasady i formy oceniania uczniów

§ 10.1 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) stosowanych formach i częstotliwości kontroli osiągnięć uczniów.
§ 10.2. Ocenianie umiejętności i wiedzy ucznia dokonywane jest systematycznie, poprzez stosowanie różnych form sprawdzania, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
§ 11.1. Stosowanymi formami sprawdzania osiągnięć uczniów i ich umiejętności są:
1) prace klasowe obejmujące dział programowy lub jego część;
2) sprawdziany pisemne i ustne obejmujące swoim zakresem ustalone treści programowe lub umiejętności praktyczne ucznia;
3) odpowiedzi ustne;
4) prace domowe;
5) samodzielne prace wykonywane w klasie;
6) prace zespołowe wykonywane w czasie zajęć edukacyjnych;
7) prace projektowe indywidualne i zespołowe;
8) wyniki uzyskiwane w konkursach, zawodach itp.;
9) inne formy aktywności wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
§ 12.1. Oceny są jawne dla ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) i pełnią przede wszystkim funkcję motywacyjną, wspierającą rozwój ucznia.
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie lub pisemnie.
3. Pisemne prace kontrolne powinny być sprawdzone i ocenione w ciągu 14 dni. Uczniowie powinni być powiadomieni o ich wynikach.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac pisemnych uczniów do końca roku szkolnego.
§ 13.1. Nauczyciel zapowiada sprawdzian godzinny co najmniej na tydzień przed terminem, określając dokładnie zakres materiału i wpisując informację o terminie sprawdzianu do dziennika lekcyjnego. W ciągu dnia uczeń może mieć jeden taki sprawdzian, w ciągu tygodnia najwyżej dwa.
2. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje tygodniowe wyprzedzenie.
3. Najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją roczną należy zakończyć przeprowadzanie sprawdzianów (nie dotyczy uczniów, którzy zadeklarowali chęć poprawy przewidywanej klasyfikacyjnej oceny rocznej).
4. Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówek, czyli najwyżej piętnastominutowego sprawdzianu z 1-2 ostatnich tematów. Ilość kartkówek nie jest ograniczona, traktowane są na równi z odpowiedzią ustną.
5. Kartkówkę z 3 ostatnich tematów nauczyciel zapowiada i zapisuje informację w dzienniku. Ilość takich kartkówek jest ograniczona do 2 w ciągu dnia.
6. Oceniane prace twórcze np. literackie (klasowe i domowe) winny być opatrzone stosowną recenzją pisemną.
7. Przy planowaniu, przygotowywaniu i przeprowadzaniu pisemnych prac klasowych (sprawdzianów, klasówek, testów itp.) uczniów należy zapoznać z zakresem sprawdzanych treści edukacyjnych, wymaganiami i kryteriami oceniania.
§ 14.1. W przypadku uzyskania ze sprawdzianu (pracy klasowej) stopnia niedostatecznego lub niesatysfakcjonującego ucznia, ma on prawo do powtórnego, jednokrotnego pisania pracy w identycznej formie z identycznego zakresu materiału, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż 14 dni od chwili przedstawienia wyników przez nauczyciela.
2. W szczególnych przypadkach nauczyciel i uczeń mogą ustalić inną formę i termin poprawy stopnia.
3. Nauczyciel uznaje zarówno stopień uzyskany z danego sprawdzianu (klasówki), jak i stopień uzyskany z jego poprawy.
4. Poprawie nie podlegają sprawdziany i badania osiągnięć edukacyjnych organizowane przez dyrekcję szkoły lub organy nadzoru (w tym egzamin zewnętrzny).
§ 15.1. Stosując pomocniczą skalę punktową w celu ustalenia stopnia ze sprawdzianów, prac klasowych, testów itp. przyjmuje się zasadę:
1) 96 - 100 % punktów - stopień bardzo dobry +;
2) 90 - 95 % punktów - stopień bardzo dobry;
3) 85 - 89 % punktów - stopień dobry +;
4) 75 - 84 % punktów - stopień dobry;
5) 66 - 74 % punktów - stopień dostateczny +;
6) 50 - 65 % punktów - stopień dostateczny;
7) 40 - 49 % punktów - stopień dopuszczający +;
8) 30 - 39 % punktów - stopień dopuszczający;
9) poniżej 30 % punktów - stopień niedostateczny.
2. Sprawdzian powinien zawierać zadanie dodatkowe, wykraczające poza program. Uczeń, który prawidłowo wykona to zadanie otrzyma stopień celujący, pod warunkiem uzyskania co najmniej 90% punktów przewidzianych w sprawdzianie.
§ 16. Zajęcia edukacyjne, w stosunku do których w ramowym planie nauczania przewidziano "zaliczenie" mogą być zaliczone uczniowi wówczas, jeśli uczestniczył w minimum 80 % zajęć lub uzyskał to zaliczenie w sposób określony przez nauczyciela w realizowanym programie nauczania.
§ 17. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.
§ 18. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej bądź publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe oraz specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
§ 19. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, zajęć technicznych i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć.
§ 20. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
§ 20.1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub "zwolniona".


Rozdział 4
Ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych
Informowanie uczniów i rodziców o wynikach edukacyjnych

§ 21.1. Klasyfikacja śródroczna uczniów polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w § 5 ust. 1 - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 31 ust. 1.
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w przedostatnim (lub ostatnim) tygodniu przed rozpoczęciem ferii zimowych.
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu - według skali określonej w § 5 ust. 1 - rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 31 ust. 1.
4. Klasyfikację roczną przeprowadza się w przedostatnim (lub ostatnim) tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego.
§ 22.1. Ustalenie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych (rocznych) z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum odbywa się z zachowaniem zasady obiektywizmu i uwzględnieniem:
1) oceny stopnia opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) możliwości i indywidualnych predyspozycji ucznia;
3) wkładu pracy indywidualnej ucznia w realizację obowiązków wynikających ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych;
4) umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce;
5) osiąganych postępów w opanowaniu treści programowych i umiejętności praktycznych;
6) umiejętności skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach;
7) umiejętności pracy zespołowej, planowania i organizowania procesu własnego uczenia się, rozwiązywania problemów w sposób twórczy;
8) poziomu prac pisemnych, twórczych, odtwórczych, sprawdzianów, testów, prac klasowych;
9) umiejętności zastosowania słownictwa i pojęć typowych dla danych zajęć edukacyjnych;
10) osiąganych wyników w konkursach, zawodach, przeglądach, pracy pozalekcyjnej bezpośrednio związanej z danymi zajęciami edukacyjnymi.
§ 23. 1. Ustala się następującą ilość ocen bieżących (cząstkowych) podczas wystawiania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej (przy systematycznym uczęszczaniu ucznia do szkoły):
1) przedmiot realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo - minimum 3 oceny;
2) przedmiot realizowany w wymiarze 2 godziny tygodniowo - minimum 4 oceny;
3) przedmiot realizowany w wymiarze 3 godziny tygodniowo - minimum 5 ocen;
4) przedmiot realizowany w wymiarze 4 godziny tygodniowo i więcej - minimum 6 ocen.
§ 24.1. Uczeń klas I - II gimnazjum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem § 16, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 31 ust. 5 i 6.
2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Pisemną prośbę o taki rodzaj promocji składa rodzic (prawny opiekun) ucznia, najpóźniej dzień po terminie ostatniego egzaminu poprawkowego, przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania - wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.
§ 25.1. Z propozycją stopnia oceniającego osiągnięcia edukacyjne ucznia, nauczyciel zapoznaje uczniów na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną (roczną) i zapisuje informację wraz z datą w dzienniku lekcyjnym.
2. Uczeń może otrzymać z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych wyższą od przewidywanej ocenę roczną, jeżeli:
1) zgłosi nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia edukacyjne chęć poprawy tej oceny w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej oraz;
2) wykona określone przez nauczyciela zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny, w terminie określonym przez nauczyciela, nie później niż na dwa dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Zadania wyznaczone przez nauczyciela muszą być zgodne z kryteriami na ocenę wyższą.
3. Procedura określona w ust. 2 może mieć formę pisemną w postaci kontraktu między nauczycielem a uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 2 powoduje ustalenie takiej rocznej oceny klasyfikacyjnej, jak przewidywana.
5. Uzyskana ocena nie może być niższa od przewidywanej.
6. Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie przysługuje uczniowi, który:
1) nie był klasyfikowany z danych zajęć edukacyjnych w klasyfikacji śródrocznej i nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego;
2) opuścił bez usprawiedliwienia ponad 50 % czasu przeznaczonego na dane zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
3) nie zgłaszał się bez usprawiedliwienia na poprawę sprawdzianów w wyznaczonych przez nauczyciela terminach.
7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danego zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2.
8. W przypadku wystawienia stopnia niedostatecznego nauczyciel danych zajęć edukacyjnych wpisuje informację do dziennika lekcyjnego na 3 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną (roczną). Wychowawca informuje rodzica (prawnego opiekuna, który potwierdza niniejszy fakt podpisem w dzienniku lekcyjnym w ciągu 7 dni od daty wystawienia oceny niedostatecznej.
9. W przypadku odmowy podpisania w/w informacji bądź niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie rodzica (prawnego opiekuna) wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, podając datę i opatrując podpisem.
10. W przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych możliwości powiadomienia rodzica (prawnego opiekuna) o zagrożeniu stopniem niedostatecznym w klasyfikacji rocznej, należy powiadomić go listowne, z obowiązkowym odnotowaniem w dzienniku korespondencji gimnazjum, z zachowaniem kserokopii pisma w dzienniku lekcyjnym.
11. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele w ostatnim tygodniu przed planowanym terminem klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej, wpisując do dziennika lekcyjnego nie później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem.
§ 26.1. Przewidywaną śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca na 3 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, informując o niej ucznia i zapisując odpowiednią informację w dzienniku lekcyjnym. W przypadku oceny nagannej należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów), którzy powinni podpisać odpowiednią informację w dzienniku lekcyjnym w ciągu 7 dni od daty wystawienia oceny.
1) Ustalając roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania wychowawca posługuje się Kartą oceny zachowania, którą wypełnioną należy wkleić do dziennika lekcyjnego na stronie 102.
2) Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 3, 7 i § 27.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela danych zajęć edukacyjnych bądź wychowawcy ocenę klasyfikacyjną wystawia nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły.
3. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeżeli:
1) zgłosi wychowawcy chęć poprawy tej oceny w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej oraz;
2) zobowiąże się pisemnie do określonych przez wychowawcę działań poprawy i będzie przestrzegał tych zobowiązań do końcowego klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej;
3) w okresie od zgłoszenia do końcowego klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej otrzyma pochwałę dyrektora gimnazjum lub;
4) otrzyma dodatkowe punkty dodatnie, zapisane w § 31 ust. 14, które spowodują, że spełni kryteria na wyższą klasyfikacyjną ocenę zachowania.
4. Procedura określona w ust.3 może mieć formę pisemną w postaci kontraktu między nauczycielem a uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust.3 powoduje ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania takiej, jak przewidywana.
6. Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie przysługuje uczniowi, który:
1) otrzymał naganę dyrektora szkoły,
2) miał odjęte punkty za wykroczenia zapisane w § 31 ust. 15 lub opuścił bez usprawiedliwienia ponad 120 godzin od klasyfikacji śródrocznej do końca roku szkolnego.
7. Wychowawca ma prawo obniżenia ustalonej oceny zachowania po terminie określonym w ust.1, w przypadku naruszenia przez ucznia obowiązującego regulaminu oceniania zachowania, po uprzednim powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych) i ucznia. Fakt ten wymaga umotywowania i dołączenia na piśmie do protokołu z klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.
§ 27.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor gimnazjum powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2.pkt 1), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji, o której mowa w ust. 2 wchodzą:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor gimnazjum lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
d) pedagog;
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
g) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4. pkt 1) lit. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna klasyfikacyjna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 29.ust. 1. i 2.
7. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji;
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2. pkt 1);
c) zadania (pytania) sprawdzające;
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji;
b) termin posiedzenia komisji;
c) wynik głosowania;
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7. dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2. pkt 1), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora gimnazjum.
11. Przepisy zapisane w § 27 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od daty przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 28.1. Z osiągnięciami edukacyjnymi, oceną zachowania, realizacją planów edukacyjnych i wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) są obowiązkowo zapoznawani przez wychowawców na zebraniach klasowych:
1) przed klasyfikację śródroczną - w listopadzie (lub w grudniu);
2) po klasyfikacji śródrocznej - w tygodniu następującym po posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;
3) po feriach zimowych - w kwietniu lub maju (najpóźniej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej).
2. W czasie organizacji spotkań wymienionych w ust. 1. pkt 3) umożliwia się rodzicom spotkanie z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych.
3. W szczególnych przypadkach, uwzględniając dobro ucznia, zasady organizacji współpracy z rodzicami i statut szkoły, nauczyciele i wychowawcy, zobowiązani są do organizacji spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) poza określonymi regulaminem terminami.
4. W miesiącach, w których nie odbywają się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów organizowane są dla rodziców konsultacje z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych. Terminy konsultacji, ustalane przez dyrekcję szkoły w porozumieniu z nauczycielami, dostępne są wszystkim zainteresowanym.
5. W organizacji spotkań i rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych wychowawcę wspierają organy statutowe szkoły oraz pedagog szkolny.
6. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i zachowaniu odbywa się z poszanowaniem godności osobistej uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_3.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla