top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
WSO - Rozdziały 1 - 2
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 1
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZAMBROWIE


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonych w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
§ 2.1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Wewnątrzszkolny system oceniania Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
2) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
3. Wewnątrzszkolny system oceniania Miejskiego Gimnazjum nr 1 obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w gimnazjum;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, której mowa w § 5 ust. 1 oraz w § 31 ust. 1;
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 3.1. Wewnątrzszkolny system oceniania tworzy ocenianie osiągnięć, umiejętności i zachowania uczniów kl. I - III gimnazjum.
§ 4.1. Ilekroć w wewnątrzszkolnym systemie oceniania jest mowa o "gimnazjum" lub o "szkole" - należy przez to rozumieć Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie.


Rozdział 2
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

§ 5.1. W gimnazjum obowiązuje następująca skala oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
1) stopień celujący (cel.) - 6;
2) stopień bardzo dobry (bdb.) - 5;
3) stopień dobry (db.) - 4;
4) stopień dostateczny (dst.) - 3;
5) stopień dopuszczający (dop.) - 2;
6) stopień niedostateczny (ndst.) - 1.
§ 5.2. Dopuszcza się stosowanie skrótów stopni w klasyfikacji śródrocznej.
§ 6.1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela, wynikające z realizowanego programu nauczania;
b) samodzielnie i twórczo rozwija swoje umiejętności i uzdolnienia;
c) potrafi swoje umiejętności wykorzystać w pracy zespołu klasowego, grupy;
d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych;
e) osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, w przeglądach twórczości artystycznej itp., wymagających wiadomości i umiejętności wykraczających poza realizowany program nauczania;
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) posiada umiejętności i wiadomości opanowane w pełnym zakresie, założone w realizowanym programie nauczania;
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w samodzielnym rozwiązywaniu problemów teoretycznych i działań praktycznych określonych wymaganiami edukacyjnymi, umiejętnie wykorzystuje je w nowych sytuacjach;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) w niepełnym zakresie opanował umiejętności i wiadomości edukacyjne określone realizowanym programem nauczania;
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje i wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne określone programem;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował umiejętności i wiadomości w zakresie podstawowym określone wymaganiami edukacyjnymi;
b) rozwiązuje i wykonuje typowe zadania i polecenia praktyczne o średnim poziomie trudności;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie, które określone są wymaganiami edukacyjnymi. Braki te nie wykluczają jednak uzyskania podstawowych umiejętności w dalszym etapie kształcenia;
b) samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązuje i wykonuje zadania praktyczne, typowe, na podstawowym poziomie, o niewielkim stopniu trudności;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami edukacyjnymi na danym etapie kształcenia;
b) posiada braki w podstawowych umiejętnościach i wiadomościach uniemożliwiające dalsze zdobywanie wiedzy;
c) nie potrafi wykonać samodzielnie i z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim stopniu trudności;
§ 7. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych określają wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie ze skalą przyjętą w gimnazjum, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień celujący i dopuszczający, które powinny być spójne pod względem wymagań w całej szkole.
§ 8. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
1) cząstkowe - określające poziom umiejętności, wiadomości i działań praktycznych, oceniające wszystkie przejawy uczniowskiej działalności i wytwory jego pracy;
2) klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) określające osiągnięcia edukacyjne i umiejętności przewidziane programem nauczania danych zajęć edukacyjnych;
§ 9. W przypadku ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków " + ", pod warunkiem określenia kryteriów i zasad stosowania w/w znaków przez nauczycieli uczących poszczególnych zajęć edukacyjnych lub przez zespół przedmiotowy.
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_3.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla