top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
VI Powiatowy Konkurs Historyczny

Regulamin VI Powiatowego Konkursu Historycznego
"Zambrów w latach II wojny światowej"


Organizatorzy:
Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie im. Tadeusza Kościuszki pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Zambrów – p. Kazimierza Dąbrowskiego

Adresaci konkursu:
Uczniowie wszystkich typów szkół z terenu miasta Zambrów oraz powiatu zambrowskiego.

Cele konkursu:
 • Zainteresowanie uczniów historią II wojny światowej oraz losami miasta, mieszkańców na tle losów Polski.
 • Uczczenie kolejnej, 78 rocznicy, wybuchu II wojny światowej, upamiętnienie tragicznych, wojennych losów naszego miasta i jego mieszkańców.
Ważne terminy dotyczące zgłoszenia uczestnictwa i przebiegu konkursu:
 1. Szkoły podejmują decyzję dotyczącą ewentualnego uczestnictwa w konkursie i w razie wyrażenia chęci uczestnictwa - wypełniają kartę uczestnictwa (dołączoną do regulaminu), którą następnie, w dowolny sposób, dostarczają do siedziby organizatora. Chęć uczestnictwa można również zgłosić telefonicznie w sekretariacie Miejskiego Gimnazjum nr 1, dzwoniąc pod numery: 86 271 29 08 lub 86 271 11 94.

  Adres organizatora do korespondencji:
  Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
  ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 6A
  18 – 300 Zambrów.

  Chęć uczestnictwa należy zgłosić organizatorom do 27 października 2017 r.

 2. Szkoły we własnym zakresie dokonują wyboru uczniów, którzy będą je reprezentować w finale konkursu – planowanym na 6 listopada 2017 r. W karcie zgłoszeniowej szkoły wyrażają tylko chęć uczestnictwa, bez wskazywania nazwisk uczniów. Listę uczniów z danej szkoły z nazwiskami uczestników należy przesłać listownie, faxem (pod nr 86 271 29 08 ) lub zgłosić telefonicznie (pod numerami: 86 271 29 08, 86 271 11 94) organizatorowi w późniejszym terminie, nie później jednak niż do 3 listopada 2017 r. Liczba uczestników reprezentujących daną szkołę nie może być mniejsza niż 2 i nie większa niż 3.
 3. Uczniowie, pod kierownictwem nauczycieli, przygotowują się do startu w konkursie w oparciu o zagadnienia przeznaczone dla poszczególnych typów szkół.
 4. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do p. Mariusza Gontarskiego pod numerem: 86 271 29 08. Istnieje możliwość wsparcia przygotowań Państwa uczniów ze strony organizatora w postaci dodatkowych sugestii lub materiałów, które można otrzymać drogą mailową.
 5. Finał konkursu odbędzie się 6 listopada 2017 r. o godzinie 10.50 w siedzibie organizatora i będzie miał formę pisemną. Pytania finałowe będą sprawdzały wiedzę uczniów z zakresu zagadnień przeznaczonych dla danego typu szkoły. Finał konkursu dla szkół podstawowych obejmował będzie pytania otwarte oraz zamknięte z zakresu zagadnień przeznaczonych dla szkół podstawowych, analogicznie w przypadku szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
 6. Czas trwania finału: 40 minut – szkoły podstawowe, 45 minut – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
 7. Za przygotowanie pytań, przebieg konkursu oraz sprawdzenie prac uczestników odpowiadała będzie komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie.
 8. Zwycięzcami konkursu zostają 3 osoby, które w poszczególnych kategoriach (typach szkół) zdobyły największą ilość punktów, zajmując odpowiednio I, II, III miejsce. W przypadku osiągnięcia największej – takiej samej liczby punktów przez większą liczbę uczniów, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dogrywki pisemnej lub ustnej, która ostatecznie wyłoni zwycięzców konkursu.
 9. Wręczenie nagród najlepszym uczniom nastąpi podczas uroczystego apelu upamiętniającego rocznicę odzyskania niepodległości w dniu 10 listopada 2017 r., który odbędzie się w Miejskim Gimnazjum nr 1.
Zagadnienia dla szkół podstawowych:
 1. Zagadnienia z historii Polski:
  • okoliczności zawarcia, postanowienia i znaczenie paktu Ribbentrop – Mołotow,
  • okoliczności napaści III Rzeszy i ZSRR w 1939 r. na Polskę,
  • ważniejsze bitwy, nazwiska ważniejszych dowódców z okresu walk prowadzonych w okresie wrzesień – październik 1939 r. w Polsce,
  • polityka okupantów: niemieckiego i sowieckiego wobec ziem polskich i Polaków w latach II wojny światowej,
  • działalność polskiego podziemia w okresie okupacji na przykładzie ZWZ – AK, ważniejsze fakty dotyczące funkcjonowania tej organizacji (np.: data powstania, data rozwiązania, komendanci główni)
 2. Zagadnienia dotyczące historii Zambrowa i jego mieszkańców w latach 1939 – 1945
  • znajomość nazw jednostek wchodzących w skład garnizonu zambrowskiego w 1939 r. oraz tworzących 18 Dywizję Piechoty,
  • znajomość nazwisk dowódców, również dowódcy SGO "Narew",
  • okoliczności i miejsce wzięcia do niewoli oficerów MSPRArt. im. gen. J. Bema i ich dalsze losy,
  • przebieg walk o Zambrów we wrześniu 1939 r., sytuacja mieszkańców Zambrowa we wrześniu 1939 r.
  • losy miasta i mieszkańców w latach 1939 – 1945 (przynależność administracyjna miasta w latach wojny
  • polityka okupantów wobec mieszkańców miasta,
  • działalność konspiracyjna w mieście,
  • losy zambrowskich Żydów,
  • akcje eksterminacyjne wobec mieszkańców),
  • przeznaczenie zambrowskich koszar w okresie II wojny światowej,
  • funkcjonowanie getta i obozów jenieckich w mieście,
  • następstwa II wojny światowej dla miasta.
 3. Zagadnienia dotyczące powojennego upamiętniania wydarzeń z historii miasta Zambrowa i mieszkańców okresu II wojny światowej:
  • znajomość pomników, tablic upamiętniających losy miasta i mieszkańców z okresu II wojny światowej,
  • znajomość różnorodnych inicjatyw, podejmowanych w mieście, których celem było upamiętnianie ważnych wydarzeń z okresu II wojny światowej (np. działania władz samorządowych, nadawanie imion ulicom lub szkołom różnorodne akcje społeczne), które podejmowano w latach powojennych,
  • znajomość nazw ulic i rond, które związane są z historią miasta z okresu II wojny światowej lub z jednostkami wojskowymi stacjonującymi w 1939 r.


  Literatura ułatwiająca przygotowanie z zakresu historii lokalnej:


  • Dąbrowski J. "71 Zambrowski Pułk Piechoty. Zarys historii i udział w wojnie obronnej 1939r." UM, Zambrów 2011 r.
  • Dobroński A. Filipow K. "Strzelcy kresowi z Zambrowa. 71 pułk piechoty", Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 1997 r.
  • Piórkowski T., "Artylerzyści z cenzusem. Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. gen. Józefa Bema (1937 -1939), Ajaks, Pruszków 2003 r.
  • Sychowicz K. "Zambrów na przestrzeni wieków" UM, Zambrów 2006 r.
  • Mroczek J.S. "Zambrów. Zarys dziejów" OBN, Białystok 1982 r.
  • Zugaj L. "Powiat zambrowski. Historia i współczesność", Starostwo Powiatowe, Zambrów 2009 r.
  • W przypadku zagadnień dotyczących historii Polski: opracowania, podręczniki omawiające podane zagadnienia – np. Roszkowski Wojciech "Historia Polski 1914 – 1991" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (różne wydania).
   Zagadnienia dotyczące różnorodnych sposobów powojennego upamiętniania wydarzeń z II wojny światowej w naszym mieście – literatura dotycząca historii lokalnej oraz informacje będące w zasobach archiwalnych portalu zambrowskiego Zambrów org.
Zagadnienia dla szkół gimnazjalnych:
 1. Zagadnienia z historii Polski:
  • okoliczności zawarcia, postanowienia i znaczenie paktu Ribbentrop – Mołotow,
  • okoliczności napaści III Rzeszy i ZSRR w 1939 r. na Polskę, ważniejsze bitwy, nazwiska ważniejszych dowódców z okresu walk prowadzonych w okresie wrzesień – październik 1939 r. w Polsce,
  • polityka okupantów: niemieckiego i sowieckiego wobec ziem polskich i Polaków w latach II wojny światowej,
  • działalność polskiego podziemia w okresie okupacji na przykładzie ZWZ – AK, ważniejsze fakty dotyczące funkcjonowania tej organizacji (np. data powstania, data rozwiązania, komendanci główni, struktura organizacji, znajomość pojęć: sabotaż, dywersja, eksterminacja)
 2. Zagadnienia dotyczące historii Zambrowa i jego mieszkańców w latach 1939 – 1945 :
  • znajomość nazw jednostek wchodzących w skład garnizonu zambrowskiego w 1939 r, oraz tworzących 18 Dywizję Piechoty, znajomość nazwisk dowódców, również dowódcy SGO "Narew",
  • okoliczności i miejsce wzięcia do niewoli oficerów MSPRArt. im. gen. J. Bema i ich dalsze losy,
  • szlak bojowy 71 pp w 1939 r., walki pułku w okolicach Zambrowa (Andrzejewo, Łętownica) przebieg walk o Zambrów we wrześniu 1939 r., sytuacja mieszkańców Zambrowa we wrześniu 1939 r.
  • losy miasta i mieszkańców w latach 1939 – 1945 (przynależność administracyjna miasta w latach wojny, polityka okupantów wobec mieszkańców miasta, działalność konspiracyjna w mieście, losy zambrowskich Żydów, akcje eksterminacyjne wobec mieszkańców),
  • przeznaczenie zambrowskich koszar w okresie II wojny światowej,
  • losy zambrowskiej gminy żydowskiej w okresie II wojny światowej,
  • funkcjonowanie getta i obozów jenieckich w mieście,
  • następstwa II wojny światowej dla miasta.
 3. Zagadnienia dotyczące powojennego upamiętniania wydarzeń z historii miasta Zambrowa i mieszkańców okresu II wojny światowej:
  • znajomość pomników, tablic upamiętniających losy miasta i mieszkańców z okresu II wojny światowej,
  • znajomość różnorodnych inicjatyw, podejmowanych w mieście, których celem było upamiętnianie ważnych wydarzeń z okresu II wojny światowej (np. działania władz samorządowych, nadawanie imion ulicom lub szkołom, różnorodne akcje społeczne), które podejmowano w latach powojennych.
  • znajomość nazw ulic i rond, które związane są z historią miasta z okresu II wojny światowej lub z jednostkami wojskowymi stacjonującymi w 1939 r.


  Literatura ułatwiająca przygotowanie z zakresu historii lokalnej:


  • Dąbrowski J. "71 Zambrowski Pułk Piechoty. Zarys historii i udział w wojnie obronnej 1939r." UM, Zambrów 2011 r.
  • Dobroński A. Filipow K. "Strzelcy kresowi z Zambrowa. 71 pułk piechoty", Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 1997 r.
  • Piórkowski T., "Artylerzyści z cenzusem. Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. gen. Józefa Bema (1937 -1939), Ajaks, Pruszków 2003 r.
  • Sychowicz K. "Zambrów na przestrzeni wieków" UM, Zambrów 2006 r.
  • Mroczek J.S. "Zambrów. Zarys dziejów" OBN, Białystok 1982 r.
  • Zugaj L. "Powiat zambrowski. Historia i współczesność", Starostwo Powiatowe, Zambrów 2009 r.
  • W przypadku zagadnień dotyczących historii Polski: opracowania, podręczniki omawiające podane zagadnienia – np. Roszkowski Wojciech "Historia Polski 1914 – 1991" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (różne wydania).
   Zagadnienia dotyczące różnorodnych sposobów powojennego upamiętniania wydarzeń z II wojny światowej w naszym mieście – literatura dotycząca historii lokalnej oraz informacje będące w zasobach archiwalnych portalu zambrowskiego Zambrów org.
Zagadnienia dla szkół ponadgimnazjalnych:
 1. Zagadnienia z historii Polski:
  • okoliczności zawarcia, postanowienia i znaczenie paktu Ribbentrop – Mołotow,
  • okoliczności napaści III Rzeszy i ZSRR w 1939 r. na Polskę, ważniejsze bitwy, nazwiska ważniejszych dowódców z okresu walk prowadzonych w okresie wrzesień – październik 1939 r. w Polsce,
  • polityka okupantów: niemieckiego i sowieckiego wobec ziem polskich i Polaków w latach II Wojny Światowej,
  • działalność polskiego podziemia w okresie okupacji na przykładzie ZWZ – AK, ważniejsze fakty dotyczące funkcjonowania tej organizacji (data powstania, data rozwiązania, komendanci główni, struktura organizacji, znajomość pojęć: sabotaż, dywersja, eksterminacja),
 2. Zagadnienia dotyczące historii Zambrowa i jego mieszkańców w latach 1939 – 1945 :
   znajomość nazw jednostek wchodzących w skład garnizonu zambrowskiego w 1939 r., oraz tworzących 18 Dywizję Piechoty, znajomość nazwisk dowódców, również dowódcy SGO "Narew",
  • okoliczności i miejsce wzięcia do niewoli oficerów MSPRArt. im. gen. J. Bema i ich dalsze losy,
  • szlak bojowy 71 pp w 1939 r., przebieg walk o Zambrów we wrześniu 1939 r., sytuacja mieszkańców Zambrowa we wrześniu 1939 r.
  • losy miasta i mieszkańców w latach 1939 – 1945 (przynależność administracyjna miasta w latach wojny, polityka okupantów wobec mieszkańców miasta, działalność konspiracyjna w mieście, losy zambrowskich Żydów, akcje eksterminacyjne wobec mieszkańców),
  • przeznaczenie zambrowskich koszar w okresie II wojny światowej,
  • funkcjonowanie getta i obozów jenieckich w mieście,
  • losy zambrowskiej gminy żydowskiej w okresie II wojny światowej,
  • kształtowanie się władzy ludowej w latach 1944 - 1945,
  • następstwa II wojny światowej dla miasta.
 3. Zagadnienia dotyczące powojennego upamiętniania wydarzeń z historii miasta Zambrowa i mieszkańców okresu II wojny światowej:
  • znajomość pomników, tablic upamiętniających losy miasta i mieszkańców z okresu II wojny światowej,
  • znajomość różnorodnych inicjatyw, podejmowanych w mieście, których celem było upamiętnianie ważnych wydarzeń z okresu II wojny światowej (np. działania władz samorządowych, nadawanie imion ulicom lub szkołom, różnorodne akcje społeczne), które podejmowano w latach powojennych,
  • znajomość nazw ulic i rond, które związane są z historią miasta w okresie II wojny światowej lub z jednostkami wojskowymi stacjonującymi w 1939 r.


  Literatura ułatwiająca przygotowanie z zakresu historii lokalnej:


  • Dąbrowski J. "71 Zambrowski Pułk Piechoty. Zarys historii i udział w wojnie obronnej 1939r." UM, Zambrów 2011 r.
  • Dobroński A. Filipow K. "Strzelcy kresowi z Zambrowa. 71 pułk piechoty", Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 1997 r.
  • Piórkowski T., "Artylerzyści z cenzusem. Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. gen. Józefa Bema (1937 -1939), Ajaks, Pruszków 2003 r.
  • Sychowicz K. "Zambrów na przestrzeni wieków" UM, Zambrów 2006 r.
  • Mroczek J.S. "Zambrów. Zarys dziejów" OBN, Białystok 1982 r.
  • Zugaj L. "Powiat zambrowski. Historia i współczesność", Starostwo Powiatowe, Zambrów 2009 r.
  • W przypadku zagadnień dotyczących historii Polski: opracowania, podręczniki omawiające podane zagadnienia – np. Roszkowski Wojciech "Historia Polski 1914 – 1991" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (różne wydania).
   Zagadnienia dotyczące różnorodnych sposobów powojennego upamiętniania wydarzeń z II wojny światowej w naszym mieście – literatura dotycząca historii lokalnej oraz informacje będące w zasobach archiwalnych portalu zambrowskiego Zambrów org.

  Regulamin w wersji *.doc (zawiera kartę zgłoszeniową)
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_1.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla