top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
Regulaminy

Regulamin wypożyczalni
 1. Z biblioteki szkolnej korzystają wszyczy ucziowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły, oraz ich rodzice.
 2. Biblioteka otwarta jest we wszystkie dni tygodnia, w które odbywają się zajęcia szkolne w ustalonych godzinach przez dyrektora szkoły
 3. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolengo wszystkie książki winne być obowiązkowo zwrócone do biblioteki. W przypadku ukończenia szkoły, lub zmiany, czytelnik obowiązany jest rozliczyć się z biblioteką szkolną.
 4. W bibliotece obowiązuje cisza.
 5. Książki wypożycza się na okres dwóch tygodni. Nie powinno się dlużej przetrzymywać, bo czekają na nie inni czytelnicy.
 6. Lektury wypożycza się według wcześniej ustalonego grafiku.
 7. Wypożyczone ksiązki należy szanować.
 8. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i po stwierdzeniu uszkodzeń należy zgłosić bibliotece.
 9. Książkę zgubioną lub zniszczoną w stopniu nie nadającym się do użytku uczeń ma obowiązek odkupić. W przypadku barku możliwości odkupienia ksiązki o identycznym tytule, możliwe jest odkupienie innego tytułu przydatnego do bilbioteki po uzgodnieniu z bibliotekarzem lub dyrektorem.
 10. Książki wypożyczone z biblioteki szkolnej nie powinny być pożyczane innym.
 11. Zasada korzystania z czytelni szkolnej i środków audiowizualnych
 12. Każdy czytelnik korzystający z biblioteki szkolnej ma obowiązek przestrzegania regulaminu.
 13. W przypadku niedostosowania się do obowiązującego regulaminu użytkownik będzie miał zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego w ICIM
 14. Użytkownik ICIM ma możliwość kopiowania plików i materiałów na nośniki informacji po uprzednim zgłoszeniu u opiekuna pracowni. Nośniki informacji (płyty CD,DVD), zapewnia odpłatnie biblioteka szkolna.
 15. Istnieje możliwość wydrukowania materiałów za opłatą pokrywającą koszty eksploatacji druku w/g odrębnego cennika.Regulamin czytelni

Z czytelni może korzystać uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły

 1. Z czytelni uczniowie korzystająpo uzyskaniu zgody pracownika biblioteki lub opieką innego nauczyciela
 2. Z czytelni korzystają uczniowie oczekujący na zajęcia lekcyjne, lub po zakończonych lekcjach i w przypadku wynikających z organizacji pracy szkoły, zapewnienia uczniom opieki
 3. Korzystanie z czytelni odbywa się na zasadach ogólne przyjętych w szkole i korzystania ze zbiorów bibliotecznych i księgozbioru podręcznego, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • obowiązku zmiany obuwia
  • zachowania ciszy
  • pozostawiania wierzchnich okryć w szatni
  • poszanowania mienia, wyposażenia czytelni
  • poszanowania udostępnianej prasy, wydawnictw i zbiorów bibliotecznych
 4. Wybrane czasopisma i wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone na lekcje lub do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
 5. Czytelnik odpowiada osobiście za czasopisma i książki, z których korzysta.
 6. Nie wolno w książkach i czasopismach kreślić, robić notatek na marginesie, zaginać kartek.
 7. W godzinach w których w czytelni odbywają się zajęcia lekcyjne czytelnik ma możliwość korzystania z kącika czytelniczego w wypożyczalni.
 8. Jeżeli czytelnik chce skorzystać ze zbiorów czytelni, które nie są bezpośrenio dostępne czytelnikowi, powinien wcześniej złożyć na nie zamówienie u bibliotekarza.
 9. W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania niniejszego regulaminu uczeń może zostać wyproszony z czytelni, niniejszy fakt zgłasza wychowawcy lub dyrektorowi szkoły (wpisuje uwagę do zeszytu uwag ucznia).


Regulamin korzystania z ICIM
 1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece służy do celów edukacyjnych: poszukiwać materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, poszukiwać materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, poszukiwań materiałów edukacyjnych na stronach internetowych, gromadzenia informacji niezbędnych do celów edykacyjnych.
 2. Z wyposażenia ICIM mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Uzytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i porogramowania.
 3. Nie można wykożystywać komputera do prowadzenia korespondencji (e-mail, sms-y chat, gadu-gadu) oraz gier komputerowych.
 4. Uczniowie mogą przebywać w czytelni pod opieką nauczyciela opiekuna ICIM w czasie nie kolidującymi z obowiązującymi zajęciami dydaktycznymi i pozalekcyjnymi
 5. Użytkownicy powinni wpisać się do rejestru odwiedzin
 6. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania
 7. Korzystać mozna tylko z zainstalowanych programów. Zabrania se instalowania innych programów i dokonywania zmian w istniejącym oprogramowaniu.
 8. Programy edukacyjne udostępnia sie na miejscu, bez możliwości wypożyczeń do domu.
 9. Zabrania się używania własnych dyskietek i innych elektronicznych nośników informacji CD - ROM-ów w trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu.
 10. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi dla ucznia 1 godzinę lekcyjną.
 11. Wcześniej rezerwacji stanowiska komputerowego można dokonać u opiekuna ICIM.
 12. Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych obowiązuje zakas używania telefonów komórkowych.
 13. Okrycia wierzchnie należy zostawić w innym pomieszczeniu, uczniów obowiązuje zmiana obuwia.
 14. Obowiązuje zakaz spożywania napojów i artykułów spożywczych.
 15. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłosić opiekunowi ICIM. Za uszkodzenia lub zawirusowanie komputera spowodowanie umyślnie odpowiada użytkownik ponosząc koszty napraw.

 
 
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_2.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla